Novinky

Netvrdíme, že umíme vše, ale velmi dobře rozumíme problematice, jíž se věnujeme.

Všechny novinky

DUB

16

2019

Jan Brodec spoluautorem nové mezinárodní publikace

Partner naší kanceláře Jan Brodec si připsal další akademický úspěch. Společně s prof. Monikou Pauknerovou se stal spoluautorem souhrnné publikace "The Private International Law of Companies in Europe" za Českou republiku. Kniha byla nedávno publikována německým nakladatelstvím C. H. Beck a představuje souhrnné pojednání o právní úpravě obchodních společností ve všech členských státech EU připravené pro Komisi.


BŘE

15

2019

Článek Heleny Skalské v časopise Jurisprudence

Helena Skalská publikovala v aktuálním čísle Jurisprudence článek s názvem „Volba práva ve spotřebitelských smlouvách v kontextu rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Verein für Konsumenteninformation v Amazon EU Sàrl“. Článek analyzuje rozsudek Soudního dvora EU Verein für Konsumenteninformation v Amazon EU Sàrl, konkrétně závěr soudu, že ujednání o volbě práva může být zneužívající klauzulí, pokud obchodník neinformuje spotřebitele o existenci čl. 6 odst. 2 nařízení Řím I. Ten zaručuje spotřebiteli standard ochrany, který mu poskytují kogentní normy práva státu, ve kterém má své obvyklé bydliště.


BŘE

6

2019

Jan Brodec zasedne v panelu ICC Prague Arbitration Day

Mezinárodní obchodní komora (ICC) pořádá 15. března 2019 konferenci ICC Prague Arbitration Day 2019 a naše kancelář bude u toho! Partner naší kanceláře, Jan Brodec, zasedne v panelu s názvem "Foreign Substantive Law in Arbitration: How to Ascertain. How to Apply." Budeme se těšit na viděnou.


LED

8

2019

Jan Brodec byl zařazen na seznam rozhodců SCIA

JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D., partner naší kanceláře, byl zařazen na seznam rozhodců Shenzen Court of International Arbitration (SCIA). Tato respektovaná mezinárodní organizace se sídlem v Číně umožňuje řešení tuzemských i mezinárodních majetkových sporů. Jan Brodec byl jmenován na období tří let (2019 – 2022).


LIS

7

2018

Naše kancelář opět získala několik ocenění Právnická firma roku

Letošní ročník ankety Právnická firma roku opět skončil pro naši kancelář skvělým úspěchem. Znovu jsme se stali velmi doporučovanou kanceláří pro oblast veřejných zakázek a sportovního práva a doporučovanou kanceláří pro oblast IT práva. Tímto děkujeme všem klientům a partnerům za důvěru.


ŘÍJ

1

2018

Soutěž o novou knihu Kritika právní odpovědnosti

Počátkem tohoto roku vyšla kniha Kritika právní odpovědnosti (Wolters Kluwer), jejímž autorem je náš kolega Václav Janeček. Kniha podává poutavý příběh odpovědnosti v českém právním myšlení, a to s cílem odhalit, proč se nové české soukromé právo termínu „odpovědnost“ vyhýbá a proč jej považuje za nesmyslný. Zároveň je ambicí knihy přemostit řadu paradigmatických rozdílů mezi českým a západoevropským chápáním odpovědnosti. Dílo už právem vzbudilo pozornost (např. v Bulletinu advokacie 4/2018) a 17. 10. 2018 se o něm bude na půdě Právnické fakulty UK konat odborné kolokvium. K publikaci knihy našemu kolegovi srdečně blahopřejeme! Při této příležitosti jsme se rozhodli vyhlásit soutěž, jejíž vítězové získají výtisk knihy. Jak? Napište do komentářů pod příspěvek na našem LinkedInu (případně pod příspěvek na Facebookové události) odpověď na soutěžní otázku. Deset z Vás, kteří před zahájením kolokvia získají největší počet „lajků“, vyhrávají! Předání knih proběhne po skončení kolokvia. Soutěžní otázka: Které soudní rozhodnutí či ustanovení právního předpisu zabývající se odpovědností se podle Vás nejvíce příčí zdravému rozumu? Vaši odpověď jednou větou také zdůvodněte.


ZÁŘ

25

2018

Nový článek našich kolegů

Martin Bulušek a Helena Skalská, kteří působí v naší kanceláři, publikovali na serveru epravo.cz odborný článek s názvem Důsledky poskytnutí plnění v návaznosti na smlouvu neuveřejněnou v registru smluv. Článek se zabývá možnými negativními důsledky a riziky, které mohou být spojené s neuveřejněním smlouvy v registru smluv, a to včetně problémů souvisejících se smlouvami v oblasti práva veřejných zakázek a s problematikou čerpání dotací, což jsou oblasti práva, kterým se četně věnujeme. Zároveň je cílem článku nastínit, jak některé problematické situace řešit. Článek je dostupný zde.


ZÁŘ

17

2018

BRODEC & PARTNERS se stala členem ICC

Naše advokátní kancelář se stala jedním z členů národního výboru Mezinárodní obchodní komory (International Chamber of Commerce - ICC). Posláním ICC je podporovat otevřený obchod a investice v rámci stále integrovanější světové ekonomiky – v tomto ohledu stojí ICC např. za vytvořením mezinárodních obchodních doložek INCOTERMS. V rámci ICC se hodláme věnovat zejména problematice práva mezinárodního obchodu a rozhodčího řízení.


SRP

7

2018

Účast na mezinárodní publikaci o spotřebitelském právu

Nedávno vyšla odborná kolektivní publikace s názvem Enforcement and Effectiveness of Consumer Law [Editors: Micklitz, Hans-W., Saumier, Geneviève (Eds.), Springer International Publishing, 2018], jejímž cílem je identifikovat společné znaky a osvědčené způsoby prosazování spotřebitelského práva napříč státy. Publikace obsahuje příspěvky od národních zpravodajů kongresu Mezinárodní akademie srovnávacího práva (IACL) v Montevideu v roce 2016 a srovnávací zprávu. Spoluautorkou národní zprávy za Českou republiku je advokátka Helena Skalská působící v naší kanceláří, která národní zprávu vytvořila ve spoluautorství s prof. JUDr. Monikou Pauknerovou, CSc., DSc.


ČRC

26

2018

Lze vlastnit osobní údaje?

Na prestižním zahraničním serveru Oxford Business Law Blog, který přitahuje pozornost z více než 150 zemí světa, dnes vyšla zkrácená verze odborné studie Václava Janečka o limitech vlastnictví osobních údajů po GDPR. Mezi zásadní přínosy této studie patří rozlišení mezi dvojím druhém osobních údajů, z nichž pouze u jednoho druhu lze uvažovat o otázkách vlastnictví (tzv. nevlastní osobní údaje). Plná verze původní studie našeho kolegy byla publikována v Computer Law & Security Review a Dr. Janeček byl na základě této práce přizván jako konzultant pro společný projekt European Law Institute a American Law Institute, jehož cílem je vytvořit principy pro datovou ekonomiku. Budeme s netrpělivostí očekávat, zdali se se podobné rozlišení uchytí i v našem právu.


KVĚ

29

2018

GDPR anebo proč se dívat opačným směrem

Je to jen pár dní, co nabylo účinnosti nařízení GDPR. Ohromné množství firem a právních specialistů se kvůli tomuto předpisu intenzivně věnovali otázkám ochrany osobních údajů a soukromí uživatelů. Ve Velké Británii vzbudil v tutéž dobu, tedy v den nabytí účinnosti GDPR, velký zájem výzkum týkající se otázky odlišné, totiž otázky vlastnictví digitální podoby osobních dat. Pro rozvoj digitální ekonomiky bude totiž zásadní to, jak se podaří národním právním řádům zajistit jasný právní rámec pro obchodování (a tedy i vlastnictví) dat, která mohou obsahovat osobní informace. Je potěšující, že výzkum, který upoutal pozornost vlivného britského právnického serveru LegalCheek, je výsledkem práce českého autora a nadto našeho kolegy Václava Janečka.


PRO

22

2017

Článek v The Lawyer Quarterly

Helena Skalská, advokátka působící v naší kanceláři, publikovala ve spoluautorství s Prof. JUDr. Monikou Pauknerovou, CSc., DSc., ve čtvrtém vydání The Lawyer Quarterly článek s názvem „Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in the Czech Republic“, jenž je zkrácenou a upravenou verzí národní zprávy zpracované pro účely tematického kongresu Mezinárodní akademie srovnávacího práva. Článek poskytuje přehled mechanismů pro vymáhání spotřebitelských práv v České republice, jako je soudní řízení, mimosoudní řešení sporů a také například sankce ukládané podnikatelům porušujícím spotřebitelská práva. V rámci mimosoudního řešení sporů autorky věnovaly pozornost zejména mimosoudnímu řešení sporů u České obchodní inspekce. Jedním z témat bylo také kolektivní vymáhání spotřebitelských práv, přičemž této problematice se Helena Skalská věnuje také v článku, jenž bude publikován v časopise EPRAVO.CZ MAGAZINE č. 4/2017 a byl zpracován v návaznosti na představení věcného záměru zákona o hromadných žalobách.


LIS

16

2017

Naše kancelář obhájila své umístění v žebříčku Právnická firma roku 2017 a přidala další úspěch

V první polovině listopadu proběhlo v pražském Žofíně vyhlašování cen prestižního žebříčku advokátních kanceláří Právnická forma roku. Je naší milou povinností Vám oznámit, že jsme opětovně získali ocenění „velmi doporučované“ kanceláře v kategorii veřejné zakázky, která je dlouhodobě naší specializací. Obhájili jsme rovněž ocenění „velmi doporučované“ kanceláře v oblasti sportovního práva a přidali další ocenění „doporučované“ kanceláře pro právo informačních technologií. Těchto úspěchů by se nám ovšem nikdy nepodařilo dosáhnout bez důvěry našich klientů, kterým tímto velmi děkujeme. Zisk ocenění je pro nás velkou motivací pro budoucí práci.


ČRC

24

2017

Článek v Lidových novinách

V Lidových novinách byl dne 24. 7. 2017 publikován článek s názvem „Na co pozor při sňatku s cizincem“, na jehož přípravě se podíleli členové naší kanceláře, Jan Brodec a Helena Skalská. Hlavním cílem článku je upozornit čtenáře na komplikace, jež mohou provázet manželství osob různého občanství či tzv. kočovná manželství, kdy manželé v průběhu manželství žijí v několika různých státech. Autoři se v článku věnují jak problematice právních poměrů za života manželů, jako jsou majetkové poměry manželů či následný rozvod manželství spolu s vypořádáním majetku a řešením výživného, tak i situaci v případě úmrtí jednoho z manželů, kdy se střetává vypořádání majetkových poměrů manželů s dědickým řízením. V závěru článku autoři zdůrazňují vhodnost využití možnosti volby práva (ve smlouvě či závěti) jako kroku k zajištění vyšší úrovně právní jistoty.


ČRV

30

2017

Od 1. července 2017 již budou platit sankce dle zákona o registru smluv

Bude to rok, co nabyl účinnosti dlouho očekávaný zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Od 1. července 2017 přitom vstoupí v účinnost i jeho zbývající ustanovení, tedy ta, která se týkají účinnosti a zrušení smlouvy v případě jejího neuveřejnění v registru smluv. Zákon o registru smluv stanoví, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv je zákonnou podmínkou její účinnosti, což znamená, že do té doby nelze podle takové smlouvy nic po právu plnit. Pokud nebude smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, pak dokonce platí, že je zrušena od počátku. Jen pár dnů před nabytím účinnosti těchto klíčových ustanovení přitom poslanci projednávají rovnou dva návrhy novely zákona o registru smluv, a to pod sněmovními tisky č. 699/12 a č. 1124. První z nich představuje dřívější návrh novely vrácený Senátem Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Druhý pak představuje nový návrh novely, který schválila Poslanecká v prvním čtení dne 28. června 2017. Podle obou návrhů by měla být udělena výjimka z povinnosti uveřejnění jako podmínky účinnosti pro smlouvy o dodávce léčiv nebo zdravotnických prostředků určených k poskytování zdravotních služeb. Rozdílně se návrhy novely staví k rozsahu smluv, jež mají být kompletně vyloučeny z povinnosti uveřejnění, když Senát navrhuje nově vyloučit z uveřejnění jen smlouvy uzavřené s národním podnikem, zatímco návrh schválený Poslaneckou sněmovnou je širší.


LED

17

2017

Článek v Lidových novinách

Dne 16. ledna 2017 byl v Lidových novinách publikován článek s názvem „Dítě přišlo o otce i o peníze“, na jehož vyhotovení pracovali členové naší kanceláře Jan Brodec a Helena Skalská. Článek se týká úskalí, jež mohou potkat dítě, které přijde o jednoho z rodičů, který však nežil v České republice. Článek možné problémy související s dědictvím a s uplatňováním nároků na pozůstalostní dávky ilustruje na příkladu dítěte, které přišlo o otce, jenž byl nizozemským občanem a v Nizozemsku pobýval také v době smrti. Článek připomíná, že mezinárodní právo soukromé se netýká jen nadnárodních korporací, ale také běžných životních situací.


PRO

27

2016

Další akademické úspěchy

Václav Janeček, člen naší kanceláře a také vědecký pracovník Univerzity Karlovy, v nedávné době publikoval hned tři původní studie k otázkám soukromoprávní odpovědnosti právnických osob a k základním institutům deliktního práva, které českou právní vědu obohacují o řadu nových a z praktického hlediska velice zásadních závěrů. První text, který vyšel pod názvem "Kauzalita a rozsah odpovědnosti" v časopise Právník (č. 11/2016), analyzuje, jak se změnilo pojetí kauzality s přijetím obč. zák. Článek "Nerovná subjektivní odpovědnost", který byl uveřejněn v Jurisprudenci (č. 5/2016), zase srovnává rozsah soukromoprávní odpovědnosti právnických a fyzických osob. Poslední studie s názvem "Kdy lze de lege lata poškozenému přiznat preventivně-sankční složku přiměřeného zadostiučinění", jíž lze najít v Právních Rozhledech (č. 22/2016), identifikuje obecné podmínky pro přiznání tohoto nároku a také identifikuje konkrétní seznam skutkových podstat deliktů, které platné české právo s touto složkou zadostiučinění spojuje.


PRO

19

2016

Článek v Antitrust revue

Of counsel naší kanceláře, Eva Stanková, publikovala ve třetím vydání Antitrust revue článek s názvem „Zneužití dominantního postavení majitele patentu v německé rozhodovací praxi“. Článek komentuje stěžejní rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Huawei Technologies Co. Ltd, které se stalo návodem pro výklad zneužití dominantního postavení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie v případě patentů na standardizované technologie. Soudní dvůr EU zde stanovuje podmínky, za kterých by mohlo být podání žaloby ze strany majitele patentu na zdržení se jednání (porušování patentových práv) či na stažení produktů porušujících patentová práva považováno za zneužití dominantního postavení. Cílem článku je analyzovat rozhodovací činnost německých soudů navazující na toto rozhodnutí Soudního dvora EU, neboť ta je v dané oblasti velice významným zdrojem, zejména pro dlouholetou zkušenost německých soudů s touto problematikou. Článek také poukazuje na to, jak významnou roli hraje při posuzování zneužití dominantního postavení německými soudy výklad podmínek FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory).


PRO

05

2016

Tematický kongres Mezinárodní akademie srovnávacího práva

Ve dnech 16. až 18. listopadu 2016 se v Montevideu (Uruguay) konal kongres pořádaný Mezinárodní akademií srovnávacího práva (International Academy of Comparative Law) za spolupráce Universidad de Montevideo. Tématem kongresu byla Vymahatelnost a efektivita práva (Enforcement and Effectiveness of the Law). Této prestižní akce se zúčastnila také Mgr. Helena Skalská, jež působí jako advokátní koncipientka v naší advokátní kanceláři a současně jako externí doktorandka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Helena se kongresu zúčastnila jako spoluautorka zprávy za Českou republiku na téma Vymahatelnost a efektivita spotřebitelského práva. Kongres se zabýval vymahatelností a efektivitou práva jak obecně, tak v jednotlivých právních odvětvích, např. právě ve spotřebitelském právu či právu antidiskriminačním.


LIS

10

2016

Naše kancelář vylepšila své umístění v žebříčku Právnická firma roku

S potěšením oznamujeme, že naše advokátní kancelář uspěla v nejprestižnějším tuzemském právním žebříčku Právnická firma roku za rok 2016. V porovnání s minulým ročníkem soutěže jsme dosáhli ještě většího úspěchu, když jsme byli ohodnoceni jako velmi doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek a pro oblast sportovního práva. Za tímto výsledkem stojí především důvěra našich klientů, za niž jím tímto děkujeme, a také práce celého kolektivu kanceláře, pro který je toto ocenění velkou motivací pro budoucí práci.


ŘÍJ

20

2016

Článek Jana Brodce v Obchodněprávní revue

Partner naší kanceláře, Jan Brodec, publikoval v říjnové Obchodněprávní revue článek s názvem "Osobní statut obchodní společnosti v kontextu přemístění zahraničního sídla". Text se zabývá právní úpravou přeshraničního přemístění sídla obchodní společnosti v českém právním řádu a poukazuje na možné nejasnosti v této oblasti, které vyvolala rekodifikace soukromého práva v roce 2014.


ZÁŘ

27

2016

Ústavní soud vydal zásadní rozhodnutí o souběhu funkcí

V polovině září vydal první senát Ústavního soudu (ÚS) možná přelomové rozhodnutí týkající se tzv. souběhu funkcí, tedy situace, kdy člen voleného orgánu obchodní korporace má kromě smlouvy o výkonu funkce uzavřenou také pracovní smlouvu na činnost spadající do obchodního vedení. Skutkový základ řešené věci spočíval ve sporu o náhradu mzdy generálního ředitele, který zároveň vykonával funkci předsedy představenstva. Obecné soudy se přidržely ustálené judikatury Nejvyššího soudu, která souběh funkcí nepřipouští, a to z důvodu, že mezi členem orgánu a společností nevzniká pracovněprávní vztah ve smyslu výkonu závislé práce. Ústavní soud vyšel z úvahy, že souběh funkcí není nikde v právní řádu výslovně obsažen a zakázán a jde o ryze judikatorní závěr. Toto omezení soukromoprávních vztahů tak nestanovil zákonodárce (Parlament ČR), nýbrž obecné soudy, které mohou právo dotvářet, a to navíc jen v omezené míře. „Pokud chtějí obecné soudy dovozovat zákaz soukromého jednání, který není výslovně stanoven zákony, musí pro takový závěr předložit velmi přesvědčivé argumenty, (...) neboť tímto rozhodováním obecných soudů mohou být porušena nejen základní práva stěžovatele, ale i princip dělby moci,“ uvedl ÚS v tiskové zprávě. Argumentačně se ÚS vypořádal také s argumenty obecných soudů. Ohledně neaplikovatelnosti pracovního práva na výkon funkce člena voleného orgánu uvedl, že „je pravda, že zákoník práce v zájmu zajištění ochrany zaměstnance definuje vztahy, které jsou vždy podřízeny pracovněprávnímu režimu. Na druhou stranu ovšem jeho ustanovení nebrání tomu, aby si v jiných případech strany samy zvolily režim zákoníku práce“. Obecné soudy pak argumentovaly také povahou obchodních korporací, ovšem bez hlubšího vysvětlení. ÚS jim vytknul, že v případě dotváření práva musí příslušný závěr legitimovat sílou právní argumentace. Popsaný nález je sice významný, ovšem nikoliv definitivní a bude nyní na obecných soudech, jak s jeho závěry naloží. Pokud budou trvat na nepřípustnosti souběhu funkcí, bude nezbytné, aby předložily precizní argumentaci, která obstojí dle popsaných kritérií.


ZÁŘ

06

2016

Jan Brodec odpovídal pro Lidové noviny

Partner naší kanceláře Jan Brodec se pro Lidové noviny vyjadřoval k odborné otázce z oblasti mezinárodního práva soukromého. Dotaz se týkal uznání zahraničních rozhodnutí v České republice, a to konkrétně z oblasti osvojení nezletilých dětí. Článek s titulkem "Gayové si na společné adopce počkají" byl publikován ve vydání s datem 5. 9. 2016.


SRP

30

2016

Naše kancelář úspěšně zastoupila kraj v oblasti veřejné podpory

Lidové noviny dne 29.8.2016 v rubrice Právo a justice informovaly o úspěchu advokátní kanceláře BRODEC & PARTNERS, která zastupovala jeden z krajů ve sporu se soukromým zdravotnickým zařízením ohledně poskytování údajné nedovolené veřejné podpory nemocnicím zřízeným krajem. "Jedná se o zásadní soudní rozhodnutí v oblasti financování krajského zdravotnictví v kontextu vnitrostátní i komunitární právní úpravy veřejné podpory" vysvětlil důležitost rozhodnutí pro Lidové noviny Jan Brodec.


SRP

08

2016

BRODEC & PARTNERS administrovala zakázku na projekt metra D

Hospodářské noviny počátkem srpna informovaly o výsledku zadávacího řízení na vypracování projektu nové trasy D pražského metra, které administrovala naše kancelář. Podrobnosti o veřejné zakázce, jejíž hodnota činí více než 400 milionů korun, jsou veřejně dostupné ve Věstníku veřejných zakázek – viz odkaz https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/669992. Odkaz na článek Hospodářských novin zde: http://domaci.ihned.cz/c1-65392920-metro-d-bude-projektovat-spolecnost-metroprojekt-dokumentace-vyjde-na-440-milionu


ČRV

20

2016

Trestní odpovědnost právnických osob se promění

Dne 13. 6. 2016 došlo k vyhlášení očekávané novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve Sbírce zákonů. Vládní novela zákona v prvé řadě mění stávající pozitivní výčet trestných činů na výčet negativní, tj. výčet těch trestných činů, kterých se právnická osoba dopustit nemůže. Touto novelizací dochází k značnému rozšíření rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Další zásadní změnou je možnost právnické osoby zprostit se trestní odpovědnosti za předpokladu, že prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání trestného činu v zákoně vyjmenovanými osobami zabránila. Do dnešního dne se totiž právnické osoby mohly vyvinit pouze v případě spáchání trestného činu jejími zaměstnanci za zákonem splněných podmínek. Dále se rozšiřuje katalog trestných činů, u nichž je vyloučeno použití institutu účinné lítosti, zániku trestní odpovědnosti a promlčení výkonu trestu. Novela vejde v účinnost ke dni 1. 12. 2016.


KVĚ

06

2016

Jan Brodec se vyjadřoval pro Lidové noviny

Partner naší advokátní kanceláře Jan Brodec se vyjadřoval pro Lidové noviny dne 2. května pro rubriku Právo a justice k zákonu o mezinárodním právu soukromém a procesním. Celý text je dostupný k nahlédnutí pod následujícím odkazem: http://www.lidovky.cz/na-vztahy-s-cizinci-ceske-pravo-nestaci-d9b-/zpravy-domov.aspx?c=A160502_090936_ln_domov_jaj


DUB

12

2016

NSS: Obchodní společnosti vlastněné státem podléhají informačnímu zákonu

V polovině března Nejvyšší správní soud (NSS) zamítnul kasační stížnost státem majoritně vlastněné společnosti ČEZ, a.s., a potvrdil právní názor, který dlouhodobě zastává ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o poskytování informací. Ten spočívá v tom, že právnické osoby soukromého práva vlastněné státem (či jinými veřejnoprávními korporacemi) musí na základě tohoto zákona také poskytovat informace. Případ začal žádostí o poskytnutí informací týkající se jaderné elektrárny Temelín ze strany aktivistického spolku (technická dokumentace). ČEZ informace odmítnul poskytnout s tím, že není „veřejnou institucí“ ve smyslu informačního zákona. ČEZ argumentoval především tržním znevýhodněním vůči ostatní subjektům. NSS připustil, že zařazení ČEZu a jemu podobných korporací mezi povinné subjekty dle informačního zákona pro ně znamená jisté znevýhodnění. To je ovšem ospravedlněno zájmem na informování veřejnosti o působení subjektů, které jsou fakticky nebo právně ovládané státem či jinými veřejnoprávními korporacemi, a tedy přímo nebo nepřímo hospodaří s veřejnými prostředky. Podřízením takovýchto subjektů zákonu o svobodném přístupu k informacím se naplňuje ústavně zaručené právo na informace (čl. 17 odst. 5 LZPS) jako jedna z garancí demokratického právního státu. V rozhodnutí NSS také uvedl, že informační zákon obsahuje řadu limitů pro uveřejňování citlivých informací, které vyjímají z informační povinnosti různé kategorie citlivých dat.


BŘE

07

2016

Zákon o registru smluv vstoupí v účinnost už od července 2016

Již za několik měsíců nabude účinnosti dlouho očekávaný zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zákon upravuje uveřejňování vybraných typů smluv prostřednictvím registru smluv a má tak přispět k transparentnosti nakládání s veřejnými financemi. Od 1. 7. 2016 tedy budou celé řady subjektů nově povinny uveřejňovat smlouvy nejen dle zvláštních zákonů (např. dle zákona o veřejných zakázkách), ale také podle zákona o registru smluv, a to v zásadě všechny smlouvy s předmětem o hodnotě alespoň 50 tisíc Kč. Uveřejňovány mají být soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, pokud je jednou ze smluvních stran některý ze subjektů uvedených v zákoně jako je např. stát, územní samosprávný celek, právnické osoby zřízené některým z těchto subjektů nebo jimi vlastněné. S neuveřejněním smlouvy bude ovšem do budoucna hrozit také hned několik sankcí, kvůli nimž by se na účinnost zákona měli připravit pečlivě nejen veřejnoprávní subjekty, ale všechny potenciální strany těchto smluv. Nově totiž nebude mít porušení publikační povinnosti nepříznivé důsledky jen pro veřejnoprávní subjekt, nýbrž jimi budou stiženy všechny strany smlouvy. Zákon o registru smluv totiž stanoví, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv je zákonnou podmínkou jejich účinnosti, což znamená, že do té doby nelze podle takové smlouvy nic po právu plnit. Pokud nebude smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, pak dokonce hrozí její úplné zrušení. Ustanovení upravující účinnost a zrušení smlouvy však mají nabýt účinnosti až o rok později, tedy 1. 7. 2017, tudíž budou mít všichni dostatečný prostor k tomu, aby si na nový režim uzavírání těchto smluv přivykli a nastavili si vlastní efektivní právní a administrativní mechanismy, které je před přísnými sankčními následky zákona uchrání.


ÚNO

16

2016

ÚS: Vázanost názorem odvolacího soudu není protiústavní

Plénum Ústavního soudu (ÚS) počátkem února rozhodlo, že ustanovení trestního řádu (§ 264 odst. 1) nařizující, aby se prvoinstanční soud řídil právní názorem odvolacího soudu, není v rozporu s ústavou. Tuto otázku ÚS řešil z podnětu Obvodního soudu pro Prahu 8, když jeden z jeho soudců měl za to, že dotčené ustanovení odporuje čl. 82 Ústavy, jenž zakotvuje nezávislost soudce. Jádrem jeho argumentace (stručně řečeno) bylo, že by soudce měl být vázán pouze zákonem, a nikoliv jiným právním názorem, s nímž odůvodněně nesouhlasí. ÚS návrh na zrušení zmíněného ustanovení trestního řádu zamítnul mimo jiné s odvoláním na svá předchozí rozhodnutí v obdobných věcech (např. ve vztahu k občanskému soudnímu řádu). V nich uvedl, že takové ustanovení není v rozporu s ústavním pořádkem nebo mezinárodní smlouvou a pokud by mělo být zrušeno, pak by samo odvolací řízení ztrácelo smysl, protože vázanost soudu nižšího stupně právním názorem soudu vyššího je provedením ústavního principu práva na soudní ochranu a spravedlivý proces, jeho integrální součástí a nikoliv překážkou. Obdobné závěry podle ÚS lze nepochybně použít i v případě trestního řízení, což doložil také odkazem na srovnatelnou právní úpravu zahraničních demokratických zemí (např. Rakousko či Německo). ÚS v tiskovém prohlášení k tomuto nálezu také závěrem podotknul, že „nelze vyloučit, že odvolací soud překročí své pravomoci a nevhodně zasáhne do pravomoci soudu nalézacího, takový postup je však nutno napravit cestou mimořádných opravných prostředků. Tyto nástroje jsou však plně v rukou účastníků řízení“.


LED

14

2016

Spotřebitelské spory se mohou od února řešit mimosoudně

Od 1. února 2016 vejde v účinnost část novely zákona o ochraně spotřebitele, která zavádí institut mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Novela zavádí alternativu pro řešení spotřebitelských sporů, které se v současnosti řeší především u obecných soudů, což je finančně i časově náročné. Nově bude mít každý spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Kompetentním orgánem pro řešení sporů bude zejména Česká obchodní inspekce nebo jiný orgán pověřený ministerstvem průmyslu a obchodu (seznam těchto subjektů povede ministerstvo). V případě specifického zboží nebo služeb bude příslušný jiný orgán – finanční arbitr v případě finančních služeb, Český telekomunikační úřad v případě elektronických komunikací a poštovních služeb, Energetický a regulační úřad v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. V této souvislosti vznikají prodávajícím některé nové povinnosti, zejména pak informační povinnost týkající se mimosoudního řešení. Počínaje únorem budou muset prodávající spotřebitele informovat jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tuto informaci musí obsahovat také obchodní podmínky a internetové stránky prodávajícího, pokud jimi prodávající disponuje. Samotný spor může zahájit spotřebitel do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu. Spor musí příslušný subjekt ukončit do 90 dnů, složité případy se mohou výjimečně prodloužit o dalších 90 dnů. Řešení sporu není nijak zpoplatněno, přičemž náklady spojené s vedením sporu si strany nesou samy.


PRO

16

2015

Náš právní tým posílila Magdalena Macháčová

Do týmu naší kanceláře přistoupila nová kolegyně Magdalena Machačová na pozici advokátní koncipientky. Magdalena je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Během studií působila tři roky jako paralegal v renomované české advokátní kanceláři, kde získala zkušenosti zejména v oblasti korporátního a závazkového práva, dále také sporné agendy, práva hospodářské soutěže a práva trestního. Mimo to absolvovala výběrovou dvousemestrální stáž na pražských soudech.


LIS

10

2015

Naše kancelář získala ocenění v žebříčku Právnická firma roku 2015

S radostí oznamujeme, že se naše advokátní kancelář BRODEC & PARTNERS s.r.o. umístila v nejprestižnějším oborovém českém žebříčku Právnická firma roku za rok 2015. V konkurenci mnoha velkých a zavedených advokátních kanceláří jsme byli zařazeni mezi doporučované kanceláře v kategorii Veřejných zakázek v rámci České republiky. Za tímto výsledkem stojí důvěra našich klientů, za niž jím tímto děkujeme, a také práce celého kolektivu kanceláře, pro který je toto ocenění velkou motivací pro budoucí práci.


ŘÍJ

27

2015

Tým naší kanceláře rozšířil Martin Brázdil

V říjnu se právní tým naší kanceláře rozrostl o advokátního koncipienta Martina Brázdila. Martin studoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde získal magisterský titul. V průběhu studií absolvoval také studijní pobyt na anglické Northumbria University v Newcastlu. Martin se věnuje především soukromému právu, přičemž se specializuje na právo obchodních korporací, právo cenných papírů, mezinárodní právo soukromé a insolvenční právo.


ŘÍJ

06

2015

SDEU přeformuloval zásady předávání osobních údajů z EU do USA

Soudní dvůr evropské unie (SDEU) rozhodl v případu předávání osobních údajů evropských uživatelů sociální sítě Facebook do USA. Výsledkem rozhodnutí je zrušení rozhodnutí Evropské komise z roku 2000, které stanovilo, že USA poskytuje dostatečný standard pro ochranu osobních údajů obyvatel EU. Případ začal, když Maximillian Schrems, rakouský státní příslušník, podal stížnost k irskému úřadu pro ochranu osobních údajů, kvůli domnělému porušování evropských pravidel na ochranu osobních údajů ze strany Facebooku. Maxmillian Schrems své podezření opřel o informace, které uveřejnil bývalý agent americké tajné služby NSA Edward Snowden. Dle nich měla údajně NSA prakticky neomezený přístup ke všem datům o uživatelích Facebooku. Na irský úřad se Schrems obrátil z důvodu jeho příslušnosti, protože Facebook všechna data o evropských uživatelích shromažďuje pomocí pobočky v Irsku a dále je pak posílá do americké centrály. Irský úřad pro ochranu osobních údajů ale jeho žádost zamítnul s odkazem na rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2000, v němž shledala, že v rámci režimu tzv. „bezpečného přístavu“ zajišťují Spojené státy odpovídající úroveň ochrany předávaných osobních údajů. Irský vrchní soud následně podal předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie, v níž se ptal, jestli účinkem zmíněného rozhodnutí Komise je zabránit tomu, aby vnitrostátní orgán dozoru prošetřil stížnost, v níž se tvrdí, že třetí země nezajištuje odpovídající úroveň ochrany, a případně pozastavil předmětné předávání údajů. Generální advokát Yves Bot vyjádřil ve stanovisku k případu názor, že existence rozhodnutí Komise, v němž se konstatuje, že třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany předávaných osobních údajů, nemůže popřít či omezit pravomoci, jimiž jsou nadány vnitrostátní orgány dozoru podle směrnice o zpracování osobních údajů. Generální advokát dále uvedl, že v případě systémových nedostatků zjištěných ve třetí zemi, do níž jsou osobní údaje předávány, musí mít členské státy možnost přijmout opatření nezbytná k ochraně základních práv chráněných Listinou základních práv Evropské unie, mezi něž patří právo na respektování soukromého a rodinného života a právo na ochranu osobních údajů. Stanovisko generálního advokáta v podstatě potvrdil SDEU, když 6. 10. 2015 vydal v úvodu zmíněný rozsudek, kterým zrušil rozhodnutí Komise z roku 2000. SDEU v rozhodnutí mimo jiné uvedl, že posoudit a rozhodnout, zda předání osobních dat odpovídá pravidlům na jejich ochranu, mohou jednotlivé unijní státy.


ZÁŘ

25

2015

Vyšla novela informačního zákona

Desátého září nabyla účinnosti novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který stanovuje pravidla realizace ústavně garantovaného práva na informace dle čl. 17 odst. 5 Listiny. Lze shrnout, že novela provedla „elektronizaci“ zákona, neboť do něj zavedla například pojmy otevřený formát datového souboru nebo metadata. Také rozšířila paletu prostředků, kterými se dají informace zveřejňovat na základě žádosti. Konkrétně zavedla dva nové způsoby zveřejnění – sdílení dat prostřednictvím informačního systému a umožnění dálkového přístupu k informaci, která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří. Cílem je, aby novela přispěla k možnosti využívat výhody otevřených dat v podnikatelské sféře, v neziskovém sektoru i v akademickém výzkumu za současného zkvalitnění veřejných služeb. Zákonodárce novelou implementoval evropskou směrnici č. 2013/37/EU, kterou se mění směrnice č. 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru.


ZÁŘ

09

2015

EU má od srpna jednotná pravidla pro dědictví

Dne 17. 8. 2015 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení, ze dne 4. 7. 2012 (dále jen „Nařízení“). Tento právní akt je přímo použitelný ve všech členských státech s výjimkou Spojeného království, Irska a Dánska. Předpis si klade za cíl odstranit překážky spojené s dědickým řízení s mezinárodním prvkem v rámci Evropské unie. Nařízení tedy upravuje především otázky soudní příslušnosti a rozhodného práva. Z hlediska Nařízení by měly být zásadně příslušné soudy členských států, přičemž základním pravidlem pro určení příslušnosti by měl být obvyklý pobyt zůstavitele v době jeho smrti. Toto kritérium slouží i jako standardní norma pro určení rozhodného práva. Nařízení také upravuje oblast uznávání, vykonatelnosti a výkonu rozhodnutí veřejných listin a soudních smírů. Nařízení dále přineslo novinku v podobě tzv. evropského dědického osvědčení. To lze vydat na žádost dědice, odkazovníka, vykonavatele závěti nebo správce pozůstalosti, kteří potřebují v jiném členském státě prokázat svůj status nebo vykonávat svá práva z něj plynoucí. Takové osvědčení je účinné v ostatních členských státech.


SRP

11

2015

SDEU bude rozhodovat zásadní otázku v oblasti internetového práva

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) nedávno obdržel stěžejní předběžnou otázku spojenou s autorskoprávním pojetím internetu. Nizozemský soud položil otázku v rámci sporu společnosti GS Media BV proti společnosti Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., a nizozemské celebritě Britt Dekkerové. Otázka se vztahuje k pojmu „sdělování veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice č. 29/2001, o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Nizozemský soud položil otázku, jestli jde o sdělování veřejnosti, pokud jiná osoba než nositel autorského práva pomocí hypertextového odkazu na internetové stránce, kterou provozuje, odkáže na internetovou stránku provozovanou třetí osobou, obecně přístupnou uživatelům internetu, na které bylo dílo zpřístupněno bez souhlasu nositele práva. Související podotázkou pak je, jestli hraje roli, že osoba používající hypertextový odkaz věděla nebo musela vědět o nedostatku souhlasu nositele práva s umístěním díla na internetovou stránku třetí osoby. Popřípadě zdali je relevantní pokud věděla (nebo musela vědět) o okolnosti, že dílo nebylo ani předtím sděleno veřejnosti se souhlasem nositele práva jiným způsobem. Předběžná otázka pak dále směřuje k dalším podotázkám, které všechny směřují k vyjasnění pojmu sdělování díla veřejnosti pomocí hypertextového odkazu. Řízení o této předběžné otázce je evidováno jako věc C-160/15 a v současné době v něm SDEU nedošel k žádnému závěru. Každopádně bude zajímavé počkat si na výsledek, protože se dá očekávat, že půjde o jedno z důležitých rozhodnutí v oblasti internetového autorského práva.


ČRC

22

2015

Ústavní soud a pozastavení výplaty dotace podle velkých rozpočtových pravidel

Ústavní soud („ÚS“) nálezem sp. zn. Pl. ÚS 12/14 konstatoval protiústavnost výluky ze soudního přezkumu ve vztahu k „pozastavení dotací“, jež bylo zakotveno v § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech („velká rozpočtová pravidla“), ve znění účinném do 19. 2. 2015. Dle uvedeného ustanovení (před jeho novelizací provedenou zákonem č. 25/2015 Sb.) bylo „vyloučeno soudní přezkoumání“ opatření spočívajícího v tom, že poskytovatel dotace nevyplatil část dotace (pozastavil její výplatu), domníval-li se, že došlo k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu EU. ÚS shledal, že výluka byla protiústavní, a to předně pro rozpor s čl. 1 odst. 1 Ústavy a čl. 36 odst. 2 Listiny. Pozastavení dotace je podle názoru ÚS zásahem do legitimního očekávání příjemce na nabytí majetku, tedy zásahem do práva vlastnického zakotveného v čl. 11 Listiny základních práv a svobod, a proto jeho soudní přezkum nelze podle čl. 36 odst. 2 Listiny vyloučit. ÚS vyjádřil přesvědčení, že: „absence soudní kontroly v tomto případě neumožňuje zohlednit a chránit zájem příjemce dotace a jeho legitimní očekávání na čerpání již jednou přidělené dotace. […] I kdyby posléze poskytovatel dospěl k závěru, že nedošlo k porušení povinností příjemce, a následně pozastavené finanční prostředky příjemci vyplatil, prodlení v čerpání finančních prostředků z přiznané dotace způsobené státem, může být vážným zásahem do majetkových práv příjemce, neboť může vyvolat dodatečné finanční náklady, zdražení nebo dokonce zmarnění celé plánované investice.“ S ohledem na skutečnost, že dotčené ustanovení bylo zákonodárcem v průběhu řízení před ÚS změněno (a výluka ze soudního přezkumu odstraněna), nemohl jej ÚS zrušit, avšak konstatoval jeho protiústavnost, z čehož plyne, že orgány veřejné moci (tudíž i správní orgány a správní soudy) jsou povinny při řešení konkrétních případů neaplikovat § 14e odst. 4 velkých rozpočtových pravidel, ve znění účinném do 19. 2. 2015, ve slovech „a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání“.


ČRC

08

2015

ÚS: Právo na přístup k informacím se musí vykládat ve prospěch žadatele

Ústavní soud (ÚS) před několika dny vyhověl ústavní stížnosti společnosti Seznam, která se už několik let marně domáhá zdrojových dat k celostátním jízdním řádům po společnosti Chaps. Seznam vyžaduje tyto informace na základě tzv. informačního zákona (č. 106/1999 Sb.), protože Chaps systém jízdních řádů provozuje z pověření ministerstva dopravy. Společnost Chaps nicméně na žádost Seznamu nijak nereaguje, napsala ČTK. Seznam se rozhodl bránit žalobou pro nečinnost správního orgánu, které krajský soud vyhověl, nicméně Nejvyšší správní soud (NSS) odmítl. Zdůvodnil to faktem, že žalobce nevyčerpal všechny prostředky obrany. „Podle NSS totiž musí žadatel ve třicetidenní lhůtě podat nejprve stížnost na postup při vyřizování žádosti a teprve poté se může obrátit na soud se žalobou proti nečinnosti správního orgánu. Podle ÚS je takový výklad nesprávný, protože ze dvou možných interpretací zákona volí tu, která je méně příznivá pro žadatele o informace,“ uvedla ČTK ke kauze, o níž ÚS rozhodl 1. července. Z toho důvodu ústavní stížnosti vyhověl a případ vrátil NSS k dalšímu rozhodnutí.


ČRV

25

2015

Komise vyzvala veřejnost ke konzultování nových pravidel pro e-obchodování

Evropská komise uveřejnila výzvu, ve které nabízí obyvatelům EU a dalším zainteresovaným subjektům (hlavně soukromým a veřejným právnickým osobám) možnost podílet se na tvorbě nových pravidel pro online obchodování. Tato iniciativa souvisí s dlouhodobým cílem sbližování norem v rámci společného e-trhu, protože objem obchodů uzavřených prostřednictvím internetu pravidelně roste a dá se očekávat, že tento trend bude pokračovat i v budoucnu. Sjednocení pravidel pro online nakupování by pak mělo především odbourat největší překážky v současném přeshraničním internetovém obchodování s hmotnými statky a digitálním obsahem. Subjekty, které mají zájem vyjádřit své podněty, tak mohou učinit pomocí dotazníku, jenž je dostupný na stránkách Komise. Vyplněné dotazníky je možné Komisi posílat do 3. září 2015 ve všech úředních jazycích EU.


ČRV

16

2015

EU schválila přepracované nařízení o insolvenčním řízení

Počátkem června bylo v Úředním věstníku EU publikováno přepracované nařízení Evropského parlamentu a Rady o insolvenčním řízení č. 848/2015. Evropská unie přijetím tohoto aktu navázala na předchozí nařízení č. 1346/2000, které zrevidovala s cílem efektivnější přeshraniční spolupráce členských států v oblasti úpadkových řízení. Při tvorbě nového nařízení EU vycházela zejména z dosavadních zkušeností při aplikaci a výkladu Soudního dvora EU. Mezi hlavní změny, jež nařízení přinese, patří například rozšíření působnosti nařízení i na další druhy úpadkových řízení, protože v současnosti účinné nařízení č. 1346/2000 se vztahuje pouze na likvidaci. Dojít by také mělo k propojení národních insolvenčních rejstříků s cílem zabránit duplicitnímu vedení dvou či více insolvenčních řízení proti stejnému dlužníkovi. Nařízení o insolvenčním řízení č. 848/2015 vstupuje v platnost 25.6.2015 a účinné bude od 26.6.2017.


ČRV

05

2015

Ústavní soud zrušil retroaktivní ustanovení týkající se exekučních řízení

Ve Sbírce zákonů vyšel nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/14, kterým se ruší přechodné ustanovení zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. To umožňovalo použití právní úpravy účinné od 1. ledna 2014 i na ta exekuční řízení, jež byla započata před 31. prosincem 2012. Přijetím zmíněného ustanovení zákona č. 303/2013 Sb. podle Ústavního soudu došlo k porušení principu zákazu pravé retroaktivity tím, že tento zákon umožnil aplikovat na exekuční řízení zahájená před 1. lednem 2013 právní předpisy účinné od 1. ledna 2014. Ty již umožňují postihnout majetek ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů pro vymožení dluhu druhého z nich. Tím došlo jednak ke ztížení postavení druhého manžela, jenž se nově stal povinným v exekučním řízení. V důsledku také došlo k narušení principu právní jistoty spočívající v nemožnosti exekutora postihnout konkrétní majetek ve vlastnictví manžela. Zrušením výše uvedeného přechodného ustanovení došlo k navrácení předchozího stavu. Nově tak opět není možné v exekučních řízeních zahájených před 1. lednem 2013 postihnout pro vymožení pohledávky jednoho z manželů majetek ve výlučném vlastnictví druhého z manželů.


ČRV

04

2015

JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D., se stal rozhodcem VIAC

Vedoucí partner naší kanceláře JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D., nově působí jako rozhodce v rámci prestižního Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (Vienna international arbitration centre – VIAC). VIAC je jednou z vedoucích evropských rozhodčích institucí, která byla založena v roce 1975 jako stálá rozhodčí instituce Rakouské federální hospodářské komory a od té doby se těší neustále rostoucímu počtu případů různých účastníků z Evropy, Ameriky a Asie. VIAC spravovalo od svého vzniku více než 1500 řízení, čímž představuje jednu z nejzkušenějších rozhodčích institucí v regionu. Má přístup k celosvětové síti předních rozhodců, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s rozhodčím řízením podle Vídeňských pravidel.


KVĚ

27

2015

Notáři mohou zapisovat do obchodního rejstříku

Od začátku května letošního roku mají podnikatelé možnost uskutečnit zápis do obchodního rejstříku prostřednictvím notářů. S touto úpravou počítala od počátku rekodifikace soukromého práva účinná od ledna 2014, avšak teprve nyní lze tuto možnost využít. Oprávnění notářů k zápisu do veřejných seznamů přinesla novela zákona o soudních poplatcích, která stanovila výši poplatků, jež bude se zápisem spojena. Právě nevyřešená výše poplatků byla donedávna překážkou, která notářům v provádění zápisů bránila. Zápis do veřejného seznamu je vázán na splnění podmínek stanovených v § 108 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to: (i) zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápisu (ii) notář k zápisu připojí osvědčení, že uskutečněné právní jednání je v souladu se zákonem (iii) notáři byly předloženy veškeré listiny, které zákon požaduje pro zápis do obchodního rejstříku. Po sepsání notářského zápisu a splnění výše uvedených podmínek provede notář zápis do rejstříku na počkání. Při jediném jednání tak zájemce dosáhne zápisu požadovaných skutečností do rejstříku, aniž by po návštěvě notáře musel podávat návrh na zápis rejstříkovému soudu. Zápis do veřejného seznamu prostřednictvím notářů je oproti zápisu prováděnému soudem také finančně výhodnější.


KVĚ

13

2015

Jan Brodec a Václav Janeček publikují v prestižním Public Procurement Law Review

V letošním třetím čísle britského recenzovaného akademického časopisu Public Procurement Law Review (vydavatelství Sweet and Maxwell) byl publikován článek Jana Brodce a Václav Janečka s názvem: How does the substantial modification of a public contract affect its legal regime? Tento článek ukazuje zásadní důsledky týkající se právního režimu smlouvy na veřejnou zakázku (rozhodné právo, závazkově-právní režim), jež vyplývají z tzv. podstatné změny této smlouvy ve smyslu práva EU. Je zde dovozováno, že eurokonformní chápání termínu podstatná změna smlouvy na veřejnou zakázku může vést v některých národních právních řádech ke kompletnímu zrušení původní smlouvy a jejímu nahrazení smlouvou novou. S tím však může být spjata celá řada negativních důsledků, jež narušují princip právní jistoty, a mají tak nepřímo vliv na efektivní fungování vnitřního trhu EU. Takový závěr se zdá být v rozporu s cíli sledovanými doktrínou nepřímého účinku práva EU. Autoři proto hledají možná řešení tohoto problému, a to jak z pozice zadavatele, či soudních institucí, tak z hlediska členských států při nadcházející implementaci nových zadávacích směrnic 2014/24/EU a 2014/25/EU. Více viz BRODEC, J. - JANEČEK, V. ‘How Does the Substantial Modification of a Public Contract Affect Its Legal Regime?’ (2015) 24(3) Public Procurement Law Review, str. 90 - 105 (dostupné na Westlaw)


DUB

08

2015

Nový zákon o veřejných zakázkách bude už příští rok

Ministerstvo pro místní rozvoj, které zodpovídá za oblast veřejných zakázek, oznámilo, že chystaný nový zákon o veřejných zakázkách pravděpodobně nabyde účinnosti už příští rok. Podle prohlášení resortu by měl předpis nabýt účinnosti v lednu, nejpozději však v dubnu 2016. Paragrafové znění zákona by mělo v průběhu letošního dubna doputovat vládě, která by o něm měla rozhodnout v červnu. Rezort se k přijetí nového předpisu uchýlil kvůli povinné implementaci evropských směrnic. Ty přináší řadu novinek, mimo jiné třeba elektronické podávání nabídek. Také by se měla rozšířit hodnoticí kritéria a zadavatelé by měli být více nuceni uvažovat nad ekonomickou výhodností zakázky.


BŘE

06

2015

Zákon o veřejných zakázkách byl významně novelizován

Dnes byla ve sbírce zákonů pod č. 40/2015 Sb. publikována dlouho očekávaná novela zákona č. 173/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato novela nabývá účinnosti ke dni jejího vyhlášení, tj. k 6. březnu 2015. Cílem nové úpravy je odstranit některé nedostatky vyplývající z praxe při aplikaci zákona a dále postupně přiblížit české předpisy právní úpravě EU, zejména pak novým zadávacím směrnicím z roku 2014, které je český stát do dvou let od jejich publikace povinen implementovat.


ÚNO

04

2015

Objem veřejných zakázek v roce 2014 vzrostl na 348 miliard

V uplynulém roce veřejné instituce vydaly v oblasti veřejných zakázek zhruba 348 miliard korun, což je v porovnání s předchozím rokem o 38,5 procenta více. Informaci uveřejnila Česká tisková kancelář s odvoláním na analýzu společnosti CEEC Research, která vycházela z dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek. Nutno zmínit, že k takto razantnímu nárůstu přispěly především dvě mimořádné zakázky společností ČEPRO a Net4Gas o celkovém objemu necelých 120 miliard korun. Po jejich odečtení činí meziroční procentní nárůst 15,5 procenta. Podle analýzy si nejvíce polepšily stavební firmy zejména v oblasti výstavby železnic. Naopak společnosti zabývající se stavbou silnic a dálnic pořád čekají na výraznější investice za strany veřejných orgánů. Z hlediska počtu zadaných tendrů (41 procent) byly nejčastějšími zadavateli subjekty z kategorie „ostatní“ – nemocnice, školy či podniky se státní účastí jako ČEPS nebo ČD. Pouze o tři procenta méně veřejných zakázek zadaly instituce regionálního charakteru jako obce a kraje. Zbylé zakázky pak vypsaly celostátní orgány – zejména ministerstva a úřady s celostátní působností.


LED

14

2015

Václav Janeček spoluautorem odborné monografie o právní odpovědnosti

Počátkem letošního roku vyšla odborná kolektivní monografie s názvem Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu (Gerloch Aleš, Beran Karel a kolektiv, Praha: Leges, 2014). Právní odpovědnost je jedním z nejdůležitějších právních institutů, bez které by právo nebylo funkční. Kniha pojednává o teoretických a praktických otázkách této odpovědnosti, jak se projevuje ve všech právních odvětvích – v občanském, trestním a správním právu, dále v disciplinární odpovědnosti a také v odpovědnosti ústavní. Podstatná část je věnována rekodifikaci občanského práva, která přinesla určité novinky v pojetí odpovědnosti v tomto odvětví. Kniha je určena nejen právním teoretikům a studentům, ale také praktikujícím soudcům, advokátům, firemním právníkům a pracovníkům státní správy a samosprávy. Více na http://www.knihyleges.cz/funkce-a-misto-pravni-odpovednosti-v-recentnim-pravnim-radu


LED

01

2015

Zákon o kybernetické bezpečnosti nabyl účinnosti

Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon o kybernetické bezpečnosti. Informační systémy a komunikační systémy, které jsou z hlediska fungování státu nejvýznamnější tak nově podléhají centrálnímu dozoru ze strany Národního bezpečnostního úřadu. Ten bude průběžně sbírat a vyhodnocovat informace o bezpečnostních hrozbách a na základě nich pak zlepšovat standard bezpečnosti informací v kybernetickém prostoru. Ve srovnání s ostatními státy světa se jedná o průkopnický právní předpis, který staví Českou republiku do popředí regulace bezpečnosti v kyberprostoru.


PRO

01

2014

Jan Brodec a Václav Janeček společně publikují v časopise Jurisprudence

Jan Brodec a Václav Janeček společně v pátém čísle odborného recenzovaného právnického časopisu Jurisprudence publikovali článek pod názvem \'Podstatná změna smlouvy jakožto privativní novace\'. Článek se zabývá otázkami právní teorie, retroaktivity práva, projevu vůle dle nového občanského zákoníku, změnou smlouvy a speciálním režimem v oblasti veřejných zakázek, to vše v kontextu práva EU jakož i mezinárodního práva soukromého. Více o této stati naleznete zde: http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/podstatna-zmena-smlouvy-jakozto-privativni-novace.m-96.html


ŘÍJ

24

2014

Eva Stanková spoluautorem článku k postavení a odpovědnosti soudce

Ve 43. vydání sborníku Právněhistorické studie, který je vydáván pod záštitou nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze - Karolinum, byla publikována stať autorů Tomáše Havla a členky naší kanceláře Evy Stankové pod názvem: Pojetí postavení a odpovědnosti soudce v historii a současnosti. Více informací najdete na: http://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=233272&zalozka=2


ZÁŘ

14

2014

Právní rádce: Náhrady neuvolněných zastupitelů

V zářijovém čísle Právního rádce publikovali členové naší kanceláře, Ondřej Trnka a Václav Janeček, odborný příspěvek zabývající se právním režimem náhrad vyplácených neuvolněným členům zastupitelstev za výkon jejich funkce. Autoři ve svém textu vycházejí z rozsáhlé empirické studie, kterou za tímto účelem provedli. Dotazováno bylo na 150 obecních zastupitelstev, reprezentujících přibližně třetinu celkové populace České republiky. Výsledky tohoto šetření, jakož i právní aspekty této problematiky najdete v tištěné podobě Právního rádce, či elektronicky zde: http://pravniradce.ihned.cz/c1-62784820-nahrady-zastupitelu-za-vykon-funkce-v-praxi-aneb-co-muze-byt-po-volbach-jinak


ZÁŘ

09

2014

Ondřej Trnka spoluautorem článku ve Wirtschaft und Recht in Osteuropa

V 9. čísle letošního ročníku znamého zahraničního odborného časopisu Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) vyšel článek k tématu rekodifikace soukromého práva a jeho dopadu do práva pracovního. Člen naší kanceláře - Ondřej Trnka - je spolu s T. Endrichem jeho spoluautorem. Více informací k tomuto příspěvku s názvem \"Auswirkungen der Zivilrechtsreform auf das Arbeitsrecht in der Tschechischen Republik\" najdete na adrese: http://www.bohata.com/#!zeitschrift/vstc5=aktuelles-heft


SRP

29

2014

Vyhlášen zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

Dne 29. srpna byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Tento právní předpis, jenž nabude účinnosti k 1. lednu 2015, představuje na území České republiky prvý předpis regulující otázky počítačové a informační bezpečnosti.


SRP

15

2014

Publikujeme v Právním rádci k otázkám veřejných podpor

V srpnovém vydání časopisu Právní rádce vychází článek autorů z řad členů našeho týmu (Jan Brodec, Ondřej Trnka, Martin Bulušek) k otázkám veřejných podpor. V současné době již došlo k přijetí v zásadě všech právních předpisů, jež budou určovat právo veřejných podpor do roku 2020. Podařilo se přijetím těchto předpisů naplnit původně stanovený rámec a cíle, jež měly vést k modernizaci pravidel veřejné podpory? A na jaké změny je třeba se připravit? Více se dozvíte na adrese http://pravniradce.ihned.cz/c1-62643580-verejne-podpory-podle-novych-pravidel či z tištěné podoby Právního rádce.


ČRC

01

2014

Nová úprava blokových výjimek při poskytování veřejné podpory

Dnešním dnem vstoupilo v účinnost nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). Nařízení umožňuje rozšířené poskytování veřejné podpory bez notifikace Komisi, a to v řadě nových oblastí. Dále toto nařízení navyšuje absolutní částky poskytnuté podpory a její intenzity. Nařízení Komise bylo publikováno v Úředním věstníku EU dne 26. června 2014. Od 1. července pak toto nařízení nabývá účinnosti. Více viz srpnové číslo Právního rádce, pro nějž připravujeme odborný článek na toto téma.


ČRV

16

2014

Zúčastnili jsme se CCP 10th Annual Conference: Problem Markets ve Velké Británii

Ve dnech 12. až 13. června se ve Velké Británii konala již 10. výroční mezinárodní konference z oblasti soutěžního práva. Za naši kancelář se této prestižní akce zúčastnila Mgr. Eva Stanková. Tématem konference pořádané Centre for Competition Policy (CCP) při University of East Anglia, Norwich, UK (CCP konference 2014) byla regulace soutěže na tzv. problémových trzích. Tzv. problémové trhy byly pro potřebu CCP konference 2014 definované jako trhy, které z hlediska spotřebitelů nefungují uspokojivě, ale zároveň soutěžitelům na těchto trzích nelze vytknout žádné zjevné porušení práva na ochranu hospodářské soutěže, které by umožňovalo zahájení vyšetřování a implementaci nápravných opatření v souladu s právem na ochranu hospodářské soutěže. Renomovaní právníci a ekonomové z akademických a regulačních institucích z celého světa se ve svých příspěvcích zabývaly především způsoby, jakým přistoupit k problémovým trhům, metodami, jakými detekovat prvky narušující soutěž na problémových trzích a nápravnými opatření, které by vhodné v případě zjištění přítomnosti těchto prvků narušujících soutěž, implementovat.


ČRV

12

2014

Tribunál EU potvrdil rekordní pokutu uloženou společnosti Intel ve výši 1,06 miliardy eur

Tribunál Evropské unie dnes potvrdil sankci Komise uložené společnosti Intel. Rozhodnutím ze dne 13. května 2009 uložila Komise EU americkému výrobci mikroprocesorů, společnosti Intel, pokutu ve výši 1,06 miliardy eur, protože zneužil své dominantní postavení na trhu s centrálními procesními jednotkami („procesory“) x86, čímž porušil pravidla Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP) v oblasti hospodářské soutěže. Komise kromě toho nařídila společnosti Intel, aby toto protiprávní jednání okamžitě ukončila, pokud tak již neučinila. Podle Komise zneužila společnost Intel své dominantní postavení na celosvětovém trhu s procesory x86 mezi říjnem 2002 a 2007, když prováděla strategii určenou k tomu, aby z trhu vyloučila svého jediného závažného konkurenta společnost Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Komise měla za to, že společnost Intel měla dominantní postavení, jelikož zaujímala přibližně 70 % či vyšší podíl na trhu, a že pro konkurenty bylo mimořádně složité vstoupit na trh a vyvíjet se na něm kvůli nenávratným investicím do výzkumu a vývoje, duševního vlastnictví a výrobních zařízení. S ohledem na své silné dominantní postavení byla společnost Intel neopominutelným dodavatelem procesorů x86, protože zákazníci k tomu, aby pokryli část svých potřeb, neměli jinou možnost než odebírat od této společnosti. Podle Komise se zneužití vyznačovalo několika opatřeními, která společnost Intel přijala vůči svým zákazníkům (výrobcům počítačů) a evropskému výrobci mikroelektronických zařízení Media-Saturn-Holding. Společnost Intel poskytla slevy čtyřem hlavním výrobcům počítačů (Dell, Lenovo, HP a NEC) za podmínky, že od ní budou nakupovat jejich veškeré nebo téměř veškeré procesory x86. Společnost Intel rovněž poskytovala platby společnosti Media-Saturn za podmínky, že tato společnost bude prodávat výlučně počítače vybavené procesory x86 od společnosti Intel. Podle Komise tyto slevy a platby zajistily věrnost výše uvedených výrobců a společnosti Media-Saturn a citelně snížily schopnost konkurentů společnosti Intel konkurovat jí na základě vlastností jejich procesorů x86. Protisoutěžní jednání společnosti Intel tak přispělo ke snížení výběru nabízenému spotřebitelům, jakož i motivace k inovaci. Společnost Intel navíc poskytla platby třem výrobcům počítačů (HP, Acer a Lenovo) za podmínky, že tito výrobci odloží či zruší uvedení výrobků založených na procesorech AMD na trh nebo omezí distribuci těchto výrobků. Jedná se o nejvyšší pokutu, kterou kdy Komise uložila jedinému podniku za porušení pravidel hospodářské soutěže. (převzato z TS SDEU č. 82/2014)


KVĚ

22

2014

Jan Brodec a Václav Janeček publikují v časopise Veřejné zakázky v praxi

V květnovém vydání časopisu Veřejné zakázky v praxi byl publikován odborný příspěvek Jan Brodce a Václava Janečka pod názvem \"Veřejné zakázky na stavební práce vs. nová legislativa EU\". Článek se věnuje vybraným problémům zadávání a realizace veřejných zakázek na stavební práce a při zohlednění nových zadávacích směrnic navrhuje možná legislativní řešení. Více v časopise Veřejné zakázky v praxi, roč. 2(1), 2014, s. 16-20.


KVĚ

15

2014

Olomoucké právnické dny 2014 za naší účasti

Ve dnech 15. a 16. května 2014 se na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konal již 8. ročník mezinárodní odborné právní konference Olomoucké právnické dny, a to za účasti mnoha odborníků z řad akademické obce i právní praxe. Členové naší kanceláře, Ondřej Trnka a Václav Janeček, na této konferenci vystoupili se svými příspěvky zaměřenými na evropské a civilní právo.


DUB

17

2014

Dnes vstupují v platnost nové směrnice v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí

Po několikaletém úsilí byly v lednu tohoto roku přijaty nové směrnice v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí. Tyto směrnice byly následně publikovány v Úředním věstníku EU a dne 17.4.2014 vstupují v platnost. Nově je tak upravena otázka zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU), zadávání veřejných zakázek v rámci některých sektorů (2014/25/EU) a otázka koncesí (2014/23/EU). Členské státy mají nyní 24 měsíců k transpozici směrnic do svých národních právních řádů tak, aby byly zajištěny cíle stanovené sekundárním právem EU. Lze tedy očekávat přijetí řady nových zákonů.


DUB

09

2014

Soudní dvůr prohlašuje směrnici o uchovávání údajů za neplatnou

Hlavním účelem směrnice o uchovávání údajů (2006/24/ES) je harmonizovat předpisy členských států o uchovávání některých údajů vytvořených nebo zpracovaných poskytovateli veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí. Jejím cílem je v této souvislosti zajistit dostupnost těchto údajů pro účely vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů, jako například činů souvisejících s organizovanou trestnou činností a s terorismem. Směrnice v tomto ohledu stanoví, že zmínění poskytovatelé mají povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje, jakož i související údaje, které jsou nezbytné k identifikaci účastníka nebo uživatele. Neumožňuje ale uchovávání obsahu sdělení ani dohledaných informací. High Court (Nejvyšší soud, Irsko) a Verfassungsgerichtshof (Ústavní soud, Rakousko) požádaly Soudní dvůr, aby přezkoumal platnost směrnice, zejména s ohledem na dvě základní práva zaručená Listinou základních práv Evropské unie, a sice na základní právo na respektování soukromého života a základní právo na ochranu osobních údajů. Soudní dvůr má za to, že směrnice tím, že stanoví povinnost uchovávat tyto údaje a možnost příslušných vnitrostátních orgánů k nim přistupovat, zasahuje mimořádně závažným způsobem do základních práv na respektování soukromého života a na ochranu osobních údajů. Soudní dvůr proto prohlásil směrnici za neplatnou a to od jejího počátku. (převzato z tisk. zprávy SDEU č. 54/2014)


BŘE

30

2014

Soudní omezení přístupu na internet

Poskytovateli internetového připojení lze nařídit, aby svým klientům zablokoval přístup k webovým stránkám, které porušují autorské právo. Takový soudní příkaz a jeho výkon musí nicméně zajistit spravedlivou rovnováhu mezi dotčenými základními právy. Vyplývá to z nedávného rozhodnutí SDEU ve věci C-314/12 UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH a Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH.


BŘE

10

2014

Nejvyšší správní soud k pojmu závislé práce

Nejvyšší správní soud ve svém nedávném rozhodnutí ze dne 13. února 2014, pod č. j. 6 Ads 46/2013-35 v bodech [14] až [29] poměrně detailně vymezil pojem \\\"závislé práce\\\". Lze očekávat, že tento judikát bude mít pro futuro vliv na posuzovaní celé řady smluv, které nejsou nominálně smlouvami pracovními, a to zejména s ohledem na § 555 odst. 2 občanského zákoníku, který stanoví, že \\\"[m]á-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy.\\\"


ÚNO

20

2014

Evropský parlament schválil nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Po několikaletém úsilí dosáhl Evropský parlament shody ohledně nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek a koncesí. Dne 15. ledna 2014 tak byly Evropským parlamentem schváleny nové směrnice, které reflektují dosavadní praxi, judikaturu i politiky EU. Nové směrnice by měly lépe odpovídat potřebám hospodářské soutěže i zásadě hospodárného nakládání s veřejnými prostředky. Česká republika bude mít, stejně jako zbylé členské státy, 24 měsíců k implementaci směrnice do národního právního řádu.ÚNO

04

2014

Jan Brodec se pro MF DNES vyjádřil k otázkám mezinárodního práva soukromého

Dne 29.1.2014 byl v MF DNES otištěn článek o Ivanu Václavíkovi, který se od roku 1974 úspěšně vyhýbal depratci z USA do České repulbliky, a to s odůvodněním, že zánikem ČSFR pozbyl státního občanství. Ivana Karásková z MF DNES se v této souvislosti obrátila na JUDr. Jana Brodce, LL.M., Ph.D. jakožto experta na mezinárodní právo soukromé, aby k této kauze poskytl své odborné vyjádření. Více informací: MF DNES, 29.1.2014, str. 5, sekce: Z domova.


LED

26

2014

SDEU souhlasí se zákonnou limitací nemajetkové újmy

Dne 23. ledna vydal Soudní dvůj Evropské unie (SDEU) rozhodnutí ve věci C‑371/12: Enrico Petillo, Carlo Petillo v. Unipol Assicurazioni SpA. Podle tohoto rozhodnutí je zcela v souladu s právem EU (72/166/EEC; 84/5/EEC), pokud národní právo limituje výši náhrady nemajetkové újmy způsobené menší újmou na zdraví v případech dopravních nehod.


LED

22

2014

Civil and Commercial Mediation in Europe, Vol. I, National Mediation Rules and Procedures

V loňském roce vyšla pod edičním vedením C. Esplugues, J. L. Iglesias a G. Palao odborná studie Civil and Commercial Mediation in Europe, Vol. I, National Mediation Rules and Procedures (Cambridge - Antwerp - Portland: Intersentia 2013, 540 s.). Právní úpravu České republiky pro účely této knihy zpracoval kolektiv autorů katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze - prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. - JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. - JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Tato kniha sleduje a podrobně rozebírá různé aspekty mediace v národním právu, mezinárodním právním styku a v právu EU.


LED

12

2014

První komentář zákona o mezinárodním právu soukromém na trhu!

Komentář renomovaného autorského týmu, jehož členem je i Jan Brodec, je věnován novému zákonu o mezinárodním právu soukromém, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Představuje úvod do českého mezinárodního práva soukromého a procesního v širším pohledu. Kromě podrobně komentovaných ustanovení nového zákona, včetně související základní literatury a použitelné judikatury, obsahuje přehled dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv v tomto odvětví a rovněž stručně uvádí předpisy, které jsou součástí evropského mezinárodního práva soukromého, zejména nařízení EU.


LED

07

2014

Změna v otázce souběhu funkcí

Nabytím účinnosti balíku rekodifikačních zákonů ke dni 1.1.2014 dochází k významným změnám právní úpravy korporátního prostředí. Jednou z nejvýznamnějších změn je zpřísnění požadavků na vymezení odměňování člena orgánu ve smlouvě o výkonu funkce. Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech dále nepřejímá dosavadní ust. § 66d obchodního zákoníku o obchodním pověření ani žádným jiným způsobem výslovně neupravuje tzv. souběh funkcí. Tyto změny se týkají jak společností vzniklých před 1.1.2014, tak i společností vzniklých po tomto datu, proto bude nezbytné sladit smlouvu o výkonu u všech obchodních společností funkce s novou právní úpravou.


LED

01

2014

Dochází k zásadní rekodifikaci soukromého práva

Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti celá řada nových předpisů soukromého práva, které v mnohých ohledech zásadním způsobem proměňují dosavadní právní regulaci. Mezi nové předpisy patří zejména občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.), zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) a zákon o mezinárodním právu soukromém (č. 91/2012 Sb.) včetně předpisů doprovodných. Členové naší kanceláře v této souvislosti nelenili a účastnili se přípravných odborných prací a školení. Vedoucí partner Jan Brodec pak jako spoluautor publikoval komentář k Zákonu o mezinárodním pravu soukromém. (http://obchod.wkcr.cz/obchod/rekodifikace-soukromeho-prava/zakon-o-mezinarodnim-pravu-soukromem-komentar.html)


LIS

28

2013

Poslanci schválili novelu zákona o veřejných zakázkách

Dne 27.11.2013 schválila PS ČR zákonné opatření Senátu, kterým se s účinností od 1.1.2014 zvyšuje limit pro veřejné zakázky na stavební práce, a to na 6 miliónů korun. Bez přijetí této novely by od nového roku naopak došlo ke snížení limitu na 1 milión korun, čímž by razantně stouplo administrativní zatížení řady zadavatelů. Dvojnásobně se nově zvyšuje také limit na dodávky a služby, který bude činit 2 milióny korun bez daně z přidané hodnoty.


LIS

19

2013

Spustili jsme nové webové stránky

Připravili jsme pro Vási novou webovou prezentaci naší kanceláře. Doufáme, že se Vám bude líbit a snadno v ní najdete vše potřebné.


LIS

15

2013

Jan Brodec se podílí na novém komentáři k ZMPS

Již v prosinci tohoto roku vyjde dlouho připravovaný prestižní komentář k novému zákonu o mezinárodním právu soukromém (zákon č. 91/2012 Sb.). Komentář vznikl ve spolupráci autorského kolektivu pod záštitou nakladatelství Wolters Kluwer ČR. Jan Brodec je autorem části komentáře týkající se kolizní problematiky cenných papírů, investičních nástrojů a jiných listin, a dále části, jež se týká řízení o úpadku. (http=>//obchod.wkcr.cz/obchod/knizni-novinky/zakon-o-mezinarodnim-pravu-soukromem-komentar.html)


LIS

11

2013

SDEU dále sjednocuje otázky náhrady škody

Podle Soudního dvora Evropské unie (SDEU) je nezbytné, aby újma, která je kryta povinným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, odpovídala rozsahu a povaze újmy, která kompenzovatelná v civilním právu daného státu. V posuzované otázce se SDEU vyjadřoval k aplikaci směrnic Rady 72/166/EHS a 84/5/EHS, a to ve věci C-22/12 (Katarína Haasová v. Rastislav Petrík a Blanka Holingová). Skutkově šlo o dopravní nehodu s následkem smrti. Srazily se přitom automobily registrované v ČR a na Slovensku. Podle SDEU pod pojem škody na zdraví, jejíž krytí je povinné na základě druhé směrnice, spadá jakákoli újma, která je důsledkem neoprávněného zásahu do osobnostní integrity, což zahrnuje fyzické i psychické utrpení. Mezi škody, které musejí být nahrazeny v souladu s unijním právem, tedy patří nemajetkové újmy, jejichž náhrada z titulu občanskoprávní odpovědnosti pojištěného je upravena vnitrostátním právem použitelným na spor. Konečně, Soudní dvůr uvádí, že ochrana plynoucí z první směrnice se vztahuje na každou osobu, která má na základě vnitrostátního práva upravujícího občanskoprávní odpovědnost nárok na náhradu škody způsobené motorovými vozidly. Vzhledem k tomu, že české právo podle údajů slovenského soudu přiznává žalobkyni K. Haasové a její dceři nárok na náhradu nemajetkové újmy, kterou utrpěly v důsledku usmrcení manžela a otce, musí mít proto tyto osoby možnost požívat ochrany poskytované touto směrnicí. (z tiskové zprávy SDEU č. 144/2013).


ŘÍJ

30

2013

Usnesení Nejvyššího soudu ČR NSČR 53/2011

Také Nejvyšší soud je, ve shodě s obsahem zpravodajské zprávy ve věci vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. Pl. ÚS 36/09, přesvědčen, že ustanovení § 178 insolvenčního zákona neodporuje ústavnímu pořádku České republiky.


ŘÍJ

21

2013

Zavedení nového občanského zákoníku

Česká advokátní komora ve schváleném usnesení konstatuje, že odborná i laická veřejnost není připravena na zavedení nového občanského zákoníku, a proto „naléhavě žádá státní orgány minimálně o odložení účinnosti občanského zákoníku a jeho podstatné přepracování, má-li vůbec takto zpracovaný zákon nabýt účinnosti“.


ŘÍJ

17

2013

Novelizující zákon o veřejných zakázkách

Dne 10. 10. 2013 Senát schválil zákonné opatření Senátu novelizující zákon o veřejných zakázkách. Jeho cílem je snížit administrativní zátěž a finanční náklady zadavatelů i dodavatelů veřejných zakázek v oblasti stavebnictví. Schválený pozměňovací návrh senátora Pavla Eyberta limity pro zakázky malého rozsahu zvýšil=> pokud jde o služby, budou hranicí 2 mil. Kč, pokud jde o stavební práce, bude hranicí 6 mil. Kč. Zákonné opatření Senátu bude projednáváno novou Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi, která je plánována na 26. 11. 2013.ŘÍJ

02

2013

Ondřej Trnka si odvezl cenný triumf

Z letošního ročníku tradiční a nejdéle trvající sportovní akce České advokátní komory - Kubečková memoriálu (turnaj volejbalových dvojic - tzv. deblů) v Náchodě si náš reprezentant Ondřej Trnka odvezl cenný triumf v kategorii mužů (spoluhráč Peter Gyurovský) a druhé místo v kategorií smíšených dvojic (spoluhráčka Monika Velová). Gratulujeme! Více viz Bulletin Advokacie 10/2013, s. 70.
BŘE

15

2013

K přípustnosti sankční náhrady škody

Člen našeho týmu pan Václav Janeček vypracoval článek, zabývající se novými trendy v náhradě škody=> „K přípustnosti sankční náhrady škody“. Článek byl publikován v čísle 5/2013 časopisu Právní rozhledy.


LIS

26

2012

Zasedání pracovní skupiny V (Insolvency law) Komise OSN

Jan Brodec se jako člen delegace České republiky zúčastnil zasedání pracovní skupiny V (Insolvency law) Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL), které se uskutečnilo ve dnech 26. až 30. listopadu 2012 ve Vídni.


ZÁŘ

27

2012

Veřejné podpory podle nových pravidel

Členové naší advokátní kanceláře vypracovali článek, který vychází mimo jiné z našich zkušeností s právní úpravou ohledně veřejné podpory=> Veřejné podpory podle nových pravidel. Článek uveřejněn v zářijovém čísle časopisu Právní rádce.


SRP

02

2012

Debata pozvaných expertů na půdě MPO

Jan Brodec se zúčastnil neformální odborné debaty pozvaných expertů na půdě MPO v souvislosti s blížícím se zasedáním pracovní skupiny V (Insolvency law) Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní UNCITRAL.


Kancelář

DUB

16

2019

Jan Brodec spoluautorem nové mezinárodní publikace

Partner naší kanceláře Jan Brodec si připsal další akademický úspěch. Společně s prof. Monikou Pauknerovou se stal spoluautorem souhrnné publikace "The Private International Law of Companies in Europe" za Českou republiku. Kniha byla nedávno publikována německým nakladatelstvím C. H. Beck a představuje souhrnné pojednání o právní úpravě obchodních společností ve všech členských státech EU připravené pro Komisi.


BŘE

15

2019

Článek Heleny Skalské v časopise Jurisprudence

Helena Skalská publikovala v aktuálním čísle Jurisprudence článek s názvem „Volba práva ve spotřebitelských smlouvách v kontextu rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie ve věci Verein für Konsumenteninformation v Amazon EU Sàrl“. Článek analyzuje rozsudek Soudního dvora EU Verein für Konsumenteninformation v Amazon EU Sàrl, konkrétně závěr soudu, že ujednání o volbě práva může být zneužívající klauzulí, pokud obchodník neinformuje spotřebitele o existenci čl. 6 odst. 2 nařízení Řím I. Ten zaručuje spotřebiteli standard ochrany, který mu poskytují kogentní normy práva státu, ve kterém má své obvyklé bydliště.


BŘE

6

2019

Jan Brodec zasedne v panelu ICC Prague Arbitration Day

Mezinárodní obchodní komora (ICC) pořádá 15. března 2019 konferenci ICC Prague Arbitration Day 2019 a naše kancelář bude u toho! Partner naší kanceláře, Jan Brodec, zasedne v panelu s názvem "Foreign Substantive Law in Arbitration: How to Ascertain. How to Apply." Budeme se těšit na viděnou.


LED

8

2019

Jan Brodec byl zařazen na seznam rozhodců SCIA

JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D., partner naší kanceláře, byl zařazen na seznam rozhodců Shenzen Court of International Arbitration (SCIA). Tato respektovaná mezinárodní organizace se sídlem v Číně umožňuje řešení tuzemských i mezinárodních majetkových sporů. Jan Brodec byl jmenován na období tří let (2019 – 2022).


LIS

7

2018

Naše kancelář opět získala několik ocenění Právnická firma roku

Letošní ročník ankety Právnická firma roku opět skončil pro naši kancelář skvělým úspěchem. Znovu jsme se stali velmi doporučovanou kanceláří pro oblast veřejných zakázek a sportovního práva a doporučovanou kanceláří pro oblast IT práva. Tímto děkujeme všem klientům a partnerům za důvěru.


ŘÍJ

1

2018

Soutěž o novou knihu Kritika právní odpovědnosti

Počátkem tohoto roku vyšla kniha Kritika právní odpovědnosti (Wolters Kluwer), jejímž autorem je náš kolega Václav Janeček. Kniha podává poutavý příběh odpovědnosti v českém právním myšlení, a to s cílem odhalit, proč se nové české soukromé právo termínu „odpovědnost“ vyhýbá a proč jej považuje za nesmyslný. Zároveň je ambicí knihy přemostit řadu paradigmatických rozdílů mezi českým a západoevropským chápáním odpovědnosti. Dílo už právem vzbudilo pozornost (např. v Bulletinu advokacie 4/2018) a 17. 10. 2018 se o něm bude na půdě Právnické fakulty UK konat odborné kolokvium. K publikaci knihy našemu kolegovi srdečně blahopřejeme! Při této příležitosti jsme se rozhodli vyhlásit soutěž, jejíž vítězové získají výtisk knihy. Jak? Napište do komentářů pod příspěvek na našem LinkedInu (případně pod příspěvek na Facebookové události) odpověď na soutěžní otázku. Deset z Vás, kteří před zahájením kolokvia získají největší počet „lajků“, vyhrávají! Předání knih proběhne po skončení kolokvia. Soutěžní otázka: Které soudní rozhodnutí či ustanovení právního předpisu zabývající se odpovědností se podle Vás nejvíce příčí zdravému rozumu? Vaši odpověď jednou větou také zdůvodněte.


ZÁŘ

25

2018

Nový článek našich kolegů

Martin Bulušek a Helena Skalská, kteří působí v naší kanceláři, publikovali na serveru epravo.cz odborný článek s názvem Důsledky poskytnutí plnění v návaznosti na smlouvu neuveřejněnou v registru smluv. Článek se zabývá možnými negativními důsledky a riziky, které mohou být spojené s neuveřejněním smlouvy v registru smluv, a to včetně problémů souvisejících se smlouvami v oblasti práva veřejných zakázek a s problematikou čerpání dotací, což jsou oblasti práva, kterým se četně věnujeme. Zároveň je cílem článku nastínit, jak některé problematické situace řešit. Článek je dostupný zde.


ZÁŘ

17

2018

BRODEC & PARTNERS se stala členem ICC

Naše advokátní kancelář se stala jedním z členů národního výboru Mezinárodní obchodní komory (International Chamber of Commerce - ICC). Posláním ICC je podporovat otevřený obchod a investice v rámci stále integrovanější světové ekonomiky – v tomto ohledu stojí ICC např. za vytvořením mezinárodních obchodních doložek INCOTERMS. V rámci ICC se hodláme věnovat zejména problematice práva mezinárodního obchodu a rozhodčího řízení.


SRP

7

2018

Účast na mezinárodní publikaci o spotřebitelském právu

Nedávno vyšla odborná kolektivní publikace s názvem Enforcement and Effectiveness of Consumer Law [Editors: Micklitz, Hans-W., Saumier, Geneviève (Eds.), Springer International Publishing, 2018], jejímž cílem je identifikovat společné znaky a osvědčené způsoby prosazování spotřebitelského práva napříč státy. Publikace obsahuje příspěvky od národních zpravodajů kongresu Mezinárodní akademie srovnávacího práva (IACL) v Montevideu v roce 2016 a srovnávací zprávu. Spoluautorkou národní zprávy za Českou republiku je advokátka Helena Skalská působící v naší kanceláří, která národní zprávu vytvořila ve spoluautorství s prof. JUDr. Monikou Pauknerovou, CSc., DSc.


ČRC

26

2018

Lze vlastnit osobní údaje?

Na prestižním zahraničním serveru Oxford Business Law Blog, který přitahuje pozornost z více než 150 zemí světa, dnes vyšla zkrácená verze odborné studie Václava Janečka o limitech vlastnictví osobních údajů po GDPR. Mezi zásadní přínosy této studie patří rozlišení mezi dvojím druhém osobních údajů, z nichž pouze u jednoho druhu lze uvažovat o otázkách vlastnictví (tzv. nevlastní osobní údaje). Plná verze původní studie našeho kolegy byla publikována v Computer Law & Security Review a Dr. Janeček byl na základě této práce přizván jako konzultant pro společný projekt European Law Institute a American Law Institute, jehož cílem je vytvořit principy pro datovou ekonomiku. Budeme s netrpělivostí očekávat, zdali se se podobné rozlišení uchytí i v našem právu.


KVĚ

29

2018

GDPR anebo proč se dívat opačným směrem

Je to jen pár dní, co nabylo účinnosti nařízení GDPR. Ohromné množství firem a právních specialistů se kvůli tomuto předpisu intenzivně věnovali otázkám ochrany osobních údajů a soukromí uživatelů. Ve Velké Británii vzbudil v tutéž dobu, tedy v den nabytí účinnosti GDPR, velký zájem výzkum týkající se otázky odlišné, totiž otázky vlastnictví digitální podoby osobních dat. Pro rozvoj digitální ekonomiky bude totiž zásadní to, jak se podaří národním právním řádům zajistit jasný právní rámec pro obchodování (a tedy i vlastnictví) dat, která mohou obsahovat osobní informace. Je potěšující, že výzkum, který upoutal pozornost vlivného britského právnického serveru LegalCheek, je výsledkem práce českého autora a nadto našeho kolegy Václava Janečka.


PRO

22

2017

Článek v The Lawyer Quarterly

Helena Skalská, advokátka působící v naší kanceláři, publikovala ve spoluautorství s Prof. JUDr. Monikou Pauknerovou, CSc., DSc., ve čtvrtém vydání The Lawyer Quarterly článek s názvem „Enforcement and Effectiveness of Consumer Law in the Czech Republic“, jenž je zkrácenou a upravenou verzí národní zprávy zpracované pro účely tematického kongresu Mezinárodní akademie srovnávacího práva. Článek poskytuje přehled mechanismů pro vymáhání spotřebitelských práv v České republice, jako je soudní řízení, mimosoudní řešení sporů a také například sankce ukládané podnikatelům porušujícím spotřebitelská práva. V rámci mimosoudního řešení sporů autorky věnovaly pozornost zejména mimosoudnímu řešení sporů u České obchodní inspekce. Jedním z témat bylo také kolektivní vymáhání spotřebitelských práv, přičemž této problematice se Helena Skalská věnuje také v článku, jenž bude publikován v časopise EPRAVO.CZ MAGAZINE č. 4/2017 a byl zpracován v návaznosti na představení věcného záměru zákona o hromadných žalobách.


LIS

16

2017

Naše kancelář obhájila své umístění v žebříčku Právnická firma roku 2017 a přidala další úspěch

V první polovině listopadu proběhlo v pražském Žofíně vyhlašování cen prestižního žebříčku advokátních kanceláří Právnická forma roku. Je naší milou povinností Vám oznámit, že jsme opětovně získali ocenění „velmi doporučované“ kanceláře v kategorii veřejné zakázky, která je dlouhodobě naší specializací. Obhájili jsme rovněž ocenění „velmi doporučované“ kanceláře v oblasti sportovního práva a přidali další ocenění „doporučované“ kanceláře pro právo informačních technologií. Těchto úspěchů by se nám ovšem nikdy nepodařilo dosáhnout bez důvěry našich klientů, kterým tímto velmi děkujeme. Zisk ocenění je pro nás velkou motivací pro budoucí práci.


ČRC

24

2017

Článek v Lidových novinách

V Lidových novinách byl dne 24. 7. 2017 publikován článek s názvem „Na co pozor při sňatku s cizincem“, na jehož přípravě se podíleli členové naší kanceláře, Jan Brodec a Helena Skalská. Hlavním cílem článku je upozornit čtenáře na komplikace, jež mohou provázet manželství osob různého občanství či tzv. kočovná manželství, kdy manželé v průběhu manželství žijí v několika různých státech. Autoři se v článku věnují jak problematice právních poměrů za života manželů, jako jsou majetkové poměry manželů či následný rozvod manželství spolu s vypořádáním majetku a řešením výživného, tak i situaci v případě úmrtí jednoho z manželů, kdy se střetává vypořádání majetkových poměrů manželů s dědickým řízením. V závěru článku autoři zdůrazňují vhodnost využití možnosti volby práva (ve smlouvě či závěti) jako kroku k zajištění vyšší úrovně právní jistoty.


LED

17

2017

Článek v Lidových novinách

Dne 16. ledna 2017 byl v Lidových novinách publikován článek s názvem „Dítě přišlo o otce i o peníze“, na jehož vyhotovení pracovali členové naší kanceláře Jan Brodec a Helena Skalská. Článek se týká úskalí, jež mohou potkat dítě, které přijde o jednoho z rodičů, který však nežil v České republice. Článek možné problémy související s dědictvím a s uplatňováním nároků na pozůstalostní dávky ilustruje na příkladu dítěte, které přišlo o otce, jenž byl nizozemským občanem a v Nizozemsku pobýval také v době smrti. Článek připomíná, že mezinárodní právo soukromé se netýká jen nadnárodních korporací, ale také běžných životních situací.


PRO

27

2016

Další akademické úspěchy

Václav Janeček, člen naší kanceláře a také vědecký pracovník Univerzity Karlovy, v nedávné době publikoval hned tři původní studie k otázkám soukromoprávní odpovědnosti právnických osob a k základním institutům deliktního práva, které českou právní vědu obohacují o řadu nových a z praktického hlediska velice zásadních závěrů. První text, který vyšel pod názvem "Kauzalita a rozsah odpovědnosti" v časopise Právník (č. 11/2016), analyzuje, jak se změnilo pojetí kauzality s přijetím obč. zák. Článek "Nerovná subjektivní odpovědnost", který byl uveřejněn v Jurisprudenci (č. 5/2016), zase srovnává rozsah soukromoprávní odpovědnosti právnických a fyzických osob. Poslední studie s názvem "Kdy lze de lege lata poškozenému přiznat preventivně-sankční složku přiměřeného zadostiučinění", jíž lze najít v Právních Rozhledech (č. 22/2016), identifikuje obecné podmínky pro přiznání tohoto nároku a také identifikuje konkrétní seznam skutkových podstat deliktů, které platné české právo s touto složkou zadostiučinění spojuje.


PRO

19

2016

Článek v Antitrust revue

Of counsel naší kanceláře, Eva Stanková, publikovala ve třetím vydání Antitrust revue článek s názvem „Zneužití dominantního postavení majitele patentu v německé rozhodovací praxi“. Článek komentuje stěžejní rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci Huawei Technologies Co. Ltd, které se stalo návodem pro výklad zneužití dominantního postavení podle článku 102 Smlouvy o fungování Evropské unie v případě patentů na standardizované technologie. Soudní dvůr EU zde stanovuje podmínky, za kterých by mohlo být podání žaloby ze strany majitele patentu na zdržení se jednání (porušování patentových práv) či na stažení produktů porušujících patentová práva považováno za zneužití dominantního postavení. Cílem článku je analyzovat rozhodovací činnost německých soudů navazující na toto rozhodnutí Soudního dvora EU, neboť ta je v dané oblasti velice významným zdrojem, zejména pro dlouholetou zkušenost německých soudů s touto problematikou. Článek také poukazuje na to, jak významnou roli hraje při posuzování zneužití dominantního postavení německými soudy výklad podmínek FRAND (Fair, Reasonable and Non-Discriminatory).


PRO

05

2016

Tematický kongres Mezinárodní akademie srovnávacího práva

Ve dnech 16. až 18. listopadu 2016 se v Montevideu (Uruguay) konal kongres pořádaný Mezinárodní akademií srovnávacího práva (International Academy of Comparative Law) za spolupráce Universidad de Montevideo. Tématem kongresu byla Vymahatelnost a efektivita práva (Enforcement and Effectiveness of the Law). Této prestižní akce se zúčastnila také Mgr. Helena Skalská, jež působí jako advokátní koncipientka v naší advokátní kanceláři a současně jako externí doktorandka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Helena se kongresu zúčastnila jako spoluautorka zprávy za Českou republiku na téma Vymahatelnost a efektivita spotřebitelského práva. Kongres se zabýval vymahatelností a efektivitou práva jak obecně, tak v jednotlivých právních odvětvích, např. právě ve spotřebitelském právu či právu antidiskriminačním.


LIS

10

2016

Naše kancelář vylepšila své umístění v žebříčku Právnická firma roku

S potěšením oznamujeme, že naše advokátní kancelář uspěla v nejprestižnějším tuzemském právním žebříčku Právnická firma roku za rok 2016. V porovnání s minulým ročníkem soutěže jsme dosáhli ještě většího úspěchu, když jsme byli ohodnoceni jako velmi doporučovaná kancelář pro oblast veřejných zakázek a pro oblast sportovního práva. Za tímto výsledkem stojí především důvěra našich klientů, za niž jím tímto děkujeme, a také práce celého kolektivu kanceláře, pro který je toto ocenění velkou motivací pro budoucí práci.


ŘÍJ

20

2016

Článek Jana Brodce v Obchodněprávní revue

Partner naší kanceláře, Jan Brodec, publikoval v říjnové Obchodněprávní revue článek s názvem "Osobní statut obchodní společnosti v kontextu přemístění zahraničního sídla". Text se zabývá právní úpravou přeshraničního přemístění sídla obchodní společnosti v českém právním řádu a poukazuje na možné nejasnosti v této oblasti, které vyvolala rekodifikace soukromého práva v roce 2014.


ZÁŘ

06

2016

Jan Brodec odpovídal pro Lidové noviny

Partner naší kanceláře Jan Brodec se pro Lidové noviny vyjadřoval k odborné otázce z oblasti mezinárodního práva soukromého. Dotaz se týkal uznání zahraničních rozhodnutí v České republice, a to konkrétně z oblasti osvojení nezletilých dětí. Článek s titulkem "Gayové si na společné adopce počkají" byl publikován ve vydání s datem 5. 9. 2016.


SRP

30

2016

Naše kancelář úspěšně zastoupila kraj v oblasti veřejné podpory

Lidové noviny dne 29.8.2016 v rubrice Právo a justice informovaly o úspěchu advokátní kanceláře BRODEC & PARTNERS, která zastupovala jeden z krajů ve sporu se soukromým zdravotnickým zařízením ohledně poskytování údajné nedovolené veřejné podpory nemocnicím zřízeným krajem. "Jedná se o zásadní soudní rozhodnutí v oblasti financování krajského zdravotnictví v kontextu vnitrostátní i komunitární právní úpravy veřejné podpory" vysvětlil důležitost rozhodnutí pro Lidové noviny Jan Brodec.


SRP

08

2016

BRODEC & PARTNERS administrovala zakázku na projekt metra D

Hospodářské noviny počátkem srpna informovaly o výsledku zadávacího řízení na vypracování projektu nové trasy D pražského metra, které administrovala naše kancelář. Podrobnosti o veřejné zakázce, jejíž hodnota činí více než 400 milionů korun, jsou veřejně dostupné ve Věstníku veřejných zakázek – viz odkaz https://www.vestnikverejnychzakazek.cz/cs/Form/Display/669992. Odkaz na článek Hospodářských novin zde: http://domaci.ihned.cz/c1-65392920-metro-d-bude-projektovat-spolecnost-metroprojekt-dokumentace-vyjde-na-440-milionu


KVĚ

06

2016

Jan Brodec se vyjadřoval pro Lidové noviny

Partner naší advokátní kanceláře Jan Brodec se vyjadřoval pro Lidové noviny dne 2. května pro rubriku Právo a justice k zákonu o mezinárodním právu soukromém a procesním. Celý text je dostupný k nahlédnutí pod následujícím odkazem: http://www.lidovky.cz/na-vztahy-s-cizinci-ceske-pravo-nestaci-d9b-/zpravy-domov.aspx?c=A160502_090936_ln_domov_jaj


PRO

16

2015

Náš právní tým posílila Magdalena Macháčová

Do týmu naší kanceláře přistoupila nová kolegyně Magdalena Machačová na pozici advokátní koncipientky. Magdalena je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Během studií působila tři roky jako paralegal v renomované české advokátní kanceláři, kde získala zkušenosti zejména v oblasti korporátního a závazkového práva, dále také sporné agendy, práva hospodářské soutěže a práva trestního. Mimo to absolvovala výběrovou dvousemestrální stáž na pražských soudech.


LIS

10

2015

Naše kancelář získala ocenění v žebříčku Právnická firma roku 2015

S radostí oznamujeme, že se naše advokátní kancelář BRODEC & PARTNERS s.r.o. umístila v nejprestižnějším oborovém českém žebříčku Právnická firma roku za rok 2015. V konkurenci mnoha velkých a zavedených advokátních kanceláří jsme byli zařazeni mezi doporučované kanceláře v kategorii Veřejných zakázek v rámci České republiky. Za tímto výsledkem stojí důvěra našich klientů, za niž jím tímto děkujeme, a také práce celého kolektivu kanceláře, pro který je toto ocenění velkou motivací pro budoucí práci.


ŘÍJ

27

2015

Tým naší kanceláře rozšířil Martin Brázdil

V říjnu se právní tým naší kanceláře rozrostl o advokátního koncipienta Martina Brázdila. Martin studoval na Právnické fakultě Masarykovy univerzity, kde získal magisterský titul. V průběhu studií absolvoval také studijní pobyt na anglické Northumbria University v Newcastlu. Martin se věnuje především soukromému právu, přičemž se specializuje na právo obchodních korporací, právo cenných papírů, mezinárodní právo soukromé a insolvenční právo.


ČRV

04

2015

JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D., se stal rozhodcem VIAC

Vedoucí partner naší kanceláře JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D., nově působí jako rozhodce v rámci prestižního Vídeňského mezinárodního rozhodčího centra (Vienna international arbitration centre – VIAC). VIAC je jednou z vedoucích evropských rozhodčích institucí, která byla založena v roce 1975 jako stálá rozhodčí instituce Rakouské federální hospodářské komory a od té doby se těší neustále rostoucímu počtu případů různých účastníků z Evropy, Ameriky a Asie. VIAC spravovalo od svého vzniku více než 1500 řízení, čímž představuje jednu z nejzkušenějších rozhodčích institucí v regionu. Má přístup k celosvětové síti předních rozhodců, kteří mají rozsáhlé zkušenosti s rozhodčím řízením podle Vídeňských pravidel.


KVĚ

13

2015

Jan Brodec a Václav Janeček publikují v prestižním Public Procurement Law Review

V letošním třetím čísle britského recenzovaného akademického časopisu Public Procurement Law Review (vydavatelství Sweet and Maxwell) byl publikován článek Jana Brodce a Václav Janečka s názvem: How does the substantial modification of a public contract affect its legal regime? Tento článek ukazuje zásadní důsledky týkající se právního režimu smlouvy na veřejnou zakázku (rozhodné právo, závazkově-právní režim), jež vyplývají z tzv. podstatné změny této smlouvy ve smyslu práva EU. Je zde dovozováno, že eurokonformní chápání termínu podstatná změna smlouvy na veřejnou zakázku může vést v některých národních právních řádech ke kompletnímu zrušení původní smlouvy a jejímu nahrazení smlouvou novou. S tím však může být spjata celá řada negativních důsledků, jež narušují princip právní jistoty, a mají tak nepřímo vliv na efektivní fungování vnitřního trhu EU. Takový závěr se zdá být v rozporu s cíli sledovanými doktrínou nepřímého účinku práva EU. Autoři proto hledají možná řešení tohoto problému, a to jak z pozice zadavatele, či soudních institucí, tak z hlediska členských států při nadcházející implementaci nových zadávacích směrnic 2014/24/EU a 2014/25/EU. Více viz BRODEC, J. - JANEČEK, V. ‘How Does the Substantial Modification of a Public Contract Affect Its Legal Regime?’ (2015) 24(3) Public Procurement Law Review, str. 90 - 105 (dostupné na Westlaw)


LED

14

2015

Václav Janeček spoluautorem odborné monografie o právní odpovědnosti

Počátkem letošního roku vyšla odborná kolektivní monografie s názvem Funkce a místo právní odpovědnosti v recentním právním řádu (Gerloch Aleš, Beran Karel a kolektiv, Praha: Leges, 2014). Právní odpovědnost je jedním z nejdůležitějších právních institutů, bez které by právo nebylo funkční. Kniha pojednává o teoretických a praktických otázkách této odpovědnosti, jak se projevuje ve všech právních odvětvích – v občanském, trestním a správním právu, dále v disciplinární odpovědnosti a také v odpovědnosti ústavní. Podstatná část je věnována rekodifikaci občanského práva, která přinesla určité novinky v pojetí odpovědnosti v tomto odvětví. Kniha je určena nejen právním teoretikům a studentům, ale také praktikujícím soudcům, advokátům, firemním právníkům a pracovníkům státní správy a samosprávy. Více na http://www.knihyleges.cz/funkce-a-misto-pravni-odpovednosti-v-recentnim-pravnim-radu


PRO

01

2014

Jan Brodec a Václav Janeček společně publikují v časopise Jurisprudence

Jan Brodec a Václav Janeček společně v pátém čísle odborného recenzovaného právnického časopisu Jurisprudence publikovali článek pod názvem \'Podstatná změna smlouvy jakožto privativní novace\'. Článek se zabývá otázkami právní teorie, retroaktivity práva, projevu vůle dle nového občanského zákoníku, změnou smlouvy a speciálním režimem v oblasti veřejných zakázek, to vše v kontextu práva EU jakož i mezinárodního práva soukromého. Více o této stati naleznete zde: http://www.jurisprudence.cz/cz/casopis/podstatna-zmena-smlouvy-jakozto-privativni-novace.m-96.html


ŘÍJ

24

2014

Eva Stanková spoluautorem článku k postavení a odpovědnosti soudce

Ve 43. vydání sborníku Právněhistorické studie, který je vydáván pod záštitou nakladatelství Univerzity Karlovy v Praze - Karolinum, byla publikována stať autorů Tomáše Havla a členky naší kanceláře Evy Stankové pod názvem: Pojetí postavení a odpovědnosti soudce v historii a současnosti. Více informací najdete na: http://www.cupress.cuni.cz/ink2_ext/index.jsp?include=podrobnosti&id=233272&zalozka=2


ZÁŘ

14

2014

Právní rádce: Náhrady neuvolněných zastupitelů

V zářijovém čísle Právního rádce publikovali členové naší kanceláře, Ondřej Trnka a Václav Janeček, odborný příspěvek zabývající se právním režimem náhrad vyplácených neuvolněným členům zastupitelstev za výkon jejich funkce. Autoři ve svém textu vycházejí z rozsáhlé empirické studie, kterou za tímto účelem provedli. Dotazováno bylo na 150 obecních zastupitelstev, reprezentujících přibližně třetinu celkové populace České republiky. Výsledky tohoto šetření, jakož i právní aspekty této problematiky najdete v tištěné podobě Právního rádce, či elektronicky zde: http://pravniradce.ihned.cz/c1-62784820-nahrady-zastupitelu-za-vykon-funkce-v-praxi-aneb-co-muze-byt-po-volbach-jinak


ZÁŘ

09

2014

Ondřej Trnka spoluautorem článku ve Wirtschaft und Recht in Osteuropa

V 9. čísle letošního ročníku znamého zahraničního odborného časopisu Wirtschaft und Recht in Osteuropa (WiRO) vyšel článek k tématu rekodifikace soukromého práva a jeho dopadu do práva pracovního. Člen naší kanceláře - Ondřej Trnka - je spolu s T. Endrichem jeho spoluautorem. Více informací k tomuto příspěvku s názvem \"Auswirkungen der Zivilrechtsreform auf das Arbeitsrecht in der Tschechischen Republik\" najdete na adrese: http://www.bohata.com/#!zeitschrift/vstc5=aktuelles-heft


SRP

15

2014

Publikujeme v Právním rádci k otázkám veřejných podpor

V srpnovém vydání časopisu Právní rádce vychází článek autorů z řad členů našeho týmu (Jan Brodec, Ondřej Trnka, Martin Bulušek) k otázkám veřejných podpor. V současné době již došlo k přijetí v zásadě všech právních předpisů, jež budou určovat právo veřejných podpor do roku 2020. Podařilo se přijetím těchto předpisů naplnit původně stanovený rámec a cíle, jež měly vést k modernizaci pravidel veřejné podpory? A na jaké změny je třeba se připravit? Více se dozvíte na adrese http://pravniradce.ihned.cz/c1-62643580-verejne-podpory-podle-novych-pravidel či z tištěné podoby Právního rádce.


ČRV

16

2014

Zúčastnili jsme se CCP 10th Annual Conference: Problem Markets ve Velké Británii

Ve dnech 12. až 13. června se ve Velké Británii konala již 10. výroční mezinárodní konference z oblasti soutěžního práva. Za naši kancelář se této prestižní akce zúčastnila Mgr. Eva Stanková. Tématem konference pořádané Centre for Competition Policy (CCP) při University of East Anglia, Norwich, UK (CCP konference 2014) byla regulace soutěže na tzv. problémových trzích. Tzv. problémové trhy byly pro potřebu CCP konference 2014 definované jako trhy, které z hlediska spotřebitelů nefungují uspokojivě, ale zároveň soutěžitelům na těchto trzích nelze vytknout žádné zjevné porušení práva na ochranu hospodářské soutěže, které by umožňovalo zahájení vyšetřování a implementaci nápravných opatření v souladu s právem na ochranu hospodářské soutěže. Renomovaní právníci a ekonomové z akademických a regulačních institucích z celého světa se ve svých příspěvcích zabývaly především způsoby, jakým přistoupit k problémovým trhům, metodami, jakými detekovat prvky narušující soutěž na problémových trzích a nápravnými opatření, které by vhodné v případě zjištění přítomnosti těchto prvků narušujících soutěž, implementovat.


KVĚ

22

2014

Jan Brodec a Václav Janeček publikují v časopise Veřejné zakázky v praxi

V květnovém vydání časopisu Veřejné zakázky v praxi byl publikován odborný příspěvek Jan Brodce a Václava Janečka pod názvem \"Veřejné zakázky na stavební práce vs. nová legislativa EU\". Článek se věnuje vybraným problémům zadávání a realizace veřejných zakázek na stavební práce a při zohlednění nových zadávacích směrnic navrhuje možná legislativní řešení. Více v časopise Veřejné zakázky v praxi, roč. 2(1), 2014, s. 16-20.


KVĚ

15

2014

Olomoucké právnické dny 2014 za naší účasti

Ve dnech 15. a 16. května 2014 se na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci konal již 8. ročník mezinárodní odborné právní konference Olomoucké právnické dny, a to za účasti mnoha odborníků z řad akademické obce i právní praxe. Členové naší kanceláře, Ondřej Trnka a Václav Janeček, na této konferenci vystoupili se svými příspěvky zaměřenými na evropské a civilní právo.LED

22

2014

Civil and Commercial Mediation in Europe, Vol. I, National Mediation Rules and Procedures

V loňském roce vyšla pod edičním vedením C. Esplugues, J. L. Iglesias a G. Palao odborná studie Civil and Commercial Mediation in Europe, Vol. I, National Mediation Rules and Procedures (Cambridge - Antwerp - Portland: Intersentia 2013, 540 s.). Právní úpravu České republiky pro účely této knihy zpracoval kolektiv autorů katedry obchodního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze - prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. - JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D. - JUDr. Mgr. Magdalena Pfeiffer, Ph.D. Tato kniha sleduje a podrobně rozebírá různé aspekty mediace v národním právu, mezinárodním právním styku a v právu EU.


LIS

19

2013

Spustili jsme nové webové stránky

Připravili jsme pro Vási novou webovou prezentaci naší kanceláře. Doufáme, že se Vám bude líbit a snadno v ní najdete vše potřebné.


LIS

15

2013

Jan Brodec se podílí na novém komentáři k ZMPS

Již v prosinci tohoto roku vyjde dlouho připravovaný prestižní komentář k novému zákonu o mezinárodním právu soukromém (zákon č. 91/2012 Sb.). Komentář vznikl ve spolupráci autorského kolektivu pod záštitou nakladatelství Wolters Kluwer ČR. Jan Brodec je autorem části komentáře týkající se kolizní problematiky cenných papírů, investičních nástrojů a jiných listin, a dále části, jež se týká řízení o úpadku. (http=>//obchod.wkcr.cz/obchod/knizni-novinky/zakon-o-mezinarodnim-pravu-soukromem-komentar.html)ŘÍJ

02

2013

Ondřej Trnka si odvezl cenný triumf

Z letošního ročníku tradiční a nejdéle trvající sportovní akce České advokátní komory - Kubečková memoriálu (turnaj volejbalových dvojic - tzv. deblů) v Náchodě si náš reprezentant Ondřej Trnka odvezl cenný triumf v kategorii mužů (spoluhráč Peter Gyurovský) a druhé místo v kategorií smíšených dvojic (spoluhráčka Monika Velová). Gratulujeme! Více viz Bulletin Advokacie 10/2013, s. 70.
BŘE

15

2013

K přípustnosti sankční náhrady škody

Člen našeho týmu pan Václav Janeček vypracoval článek, zabývající se novými trendy v náhradě škody=> „K přípustnosti sankční náhrady škody“. Článek byl publikován v čísle 5/2013 časopisu Právní rozhledy.


LIS

26

2012

Zasedání pracovní skupiny V (Insolvency law) Komise OSN

Jan Brodec se jako člen delegace České republiky zúčastnil zasedání pracovní skupiny V (Insolvency law) Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní (UNCITRAL), které se uskutečnilo ve dnech 26. až 30. listopadu 2012 ve Vídni.


ZÁŘ

27

2012

Veřejné podpory podle nových pravidel

Členové naší advokátní kanceláře vypracovali článek, který vychází mimo jiné z našich zkušeností s právní úpravou ohledně veřejné podpory=> Veřejné podpory podle nových pravidel. Článek uveřejněn v zářijovém čísle časopisu Právní rádce.


SRP

02

2012

Debata pozvaných expertů na půdě MPO

Jan Brodec se zúčastnil neformální odborné debaty pozvaných expertů na půdě MPO v souvislosti s blížícím se zasedáním pracovní skupiny V (Insolvency law) Komise OSN pro mezinárodní právo obchodní UNCITRAL.


Judikatura

ZÁŘ

27

2016

Ústavní soud vydal zásadní rozhodnutí o souběhu funkcí

V polovině září vydal první senát Ústavního soudu (ÚS) možná přelomové rozhodnutí týkající se tzv. souběhu funkcí, tedy situace, kdy člen voleného orgánu obchodní korporace má kromě smlouvy o výkonu funkce uzavřenou také pracovní smlouvu na činnost spadající do obchodního vedení. Skutkový základ řešené věci spočíval ve sporu o náhradu mzdy generálního ředitele, který zároveň vykonával funkci předsedy představenstva. Obecné soudy se přidržely ustálené judikatury Nejvyššího soudu, která souběh funkcí nepřipouští, a to z důvodu, že mezi členem orgánu a společností nevzniká pracovněprávní vztah ve smyslu výkonu závislé práce. Ústavní soud vyšel z úvahy, že souběh funkcí není nikde v právní řádu výslovně obsažen a zakázán a jde o ryze judikatorní závěr. Toto omezení soukromoprávních vztahů tak nestanovil zákonodárce (Parlament ČR), nýbrž obecné soudy, které mohou právo dotvářet, a to navíc jen v omezené míře. „Pokud chtějí obecné soudy dovozovat zákaz soukromého jednání, který není výslovně stanoven zákony, musí pro takový závěr předložit velmi přesvědčivé argumenty, (...) neboť tímto rozhodováním obecných soudů mohou být porušena nejen základní práva stěžovatele, ale i princip dělby moci,“ uvedl ÚS v tiskové zprávě. Argumentačně se ÚS vypořádal také s argumenty obecných soudů. Ohledně neaplikovatelnosti pracovního práva na výkon funkce člena voleného orgánu uvedl, že „je pravda, že zákoník práce v zájmu zajištění ochrany zaměstnance definuje vztahy, které jsou vždy podřízeny pracovněprávnímu režimu. Na druhou stranu ovšem jeho ustanovení nebrání tomu, aby si v jiných případech strany samy zvolily režim zákoníku práce“. Obecné soudy pak argumentovaly také povahou obchodních korporací, ovšem bez hlubšího vysvětlení. ÚS jim vytknul, že v případě dotváření práva musí příslušný závěr legitimovat sílou právní argumentace. Popsaný nález je sice významný, ovšem nikoliv definitivní a bude nyní na obecných soudech, jak s jeho závěry naloží. Pokud budou trvat na nepřípustnosti souběhu funkcí, bude nezbytné, aby předložily precizní argumentaci, která obstojí dle popsaných kritérií.


DUB

12

2016

NSS: Obchodní společnosti vlastněné státem podléhají informačnímu zákonu

V polovině března Nejvyšší správní soud (NSS) zamítnul kasační stížnost státem majoritně vlastněné společnosti ČEZ, a.s., a potvrdil právní názor, který dlouhodobě zastává ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o poskytování informací. Ten spočívá v tom, že právnické osoby soukromého práva vlastněné státem (či jinými veřejnoprávními korporacemi) musí na základě tohoto zákona také poskytovat informace. Případ začal žádostí o poskytnutí informací týkající se jaderné elektrárny Temelín ze strany aktivistického spolku (technická dokumentace). ČEZ informace odmítnul poskytnout s tím, že není „veřejnou institucí“ ve smyslu informačního zákona. ČEZ argumentoval především tržním znevýhodněním vůči ostatní subjektům. NSS připustil, že zařazení ČEZu a jemu podobných korporací mezi povinné subjekty dle informačního zákona pro ně znamená jisté znevýhodnění. To je ovšem ospravedlněno zájmem na informování veřejnosti o působení subjektů, které jsou fakticky nebo právně ovládané státem či jinými veřejnoprávními korporacemi, a tedy přímo nebo nepřímo hospodaří s veřejnými prostředky. Podřízením takovýchto subjektů zákonu o svobodném přístupu k informacím se naplňuje ústavně zaručené právo na informace (čl. 17 odst. 5 LZPS) jako jedna z garancí demokratického právního státu. V rozhodnutí NSS také uvedl, že informační zákon obsahuje řadu limitů pro uveřejňování citlivých informací, které vyjímají z informační povinnosti různé kategorie citlivých dat.


ÚNO

16

2016

ÚS: Vázanost názorem odvolacího soudu není protiústavní

Plénum Ústavního soudu (ÚS) počátkem února rozhodlo, že ustanovení trestního řádu (§ 264 odst. 1) nařizující, aby se prvoinstanční soud řídil právní názorem odvolacího soudu, není v rozporu s ústavou. Tuto otázku ÚS řešil z podnětu Obvodního soudu pro Prahu 8, když jeden z jeho soudců měl za to, že dotčené ustanovení odporuje čl. 82 Ústavy, jenž zakotvuje nezávislost soudce. Jádrem jeho argumentace (stručně řečeno) bylo, že by soudce měl být vázán pouze zákonem, a nikoliv jiným právním názorem, s nímž odůvodněně nesouhlasí. ÚS návrh na zrušení zmíněného ustanovení trestního řádu zamítnul mimo jiné s odvoláním na svá předchozí rozhodnutí v obdobných věcech (např. ve vztahu k občanskému soudnímu řádu). V nich uvedl, že takové ustanovení není v rozporu s ústavním pořádkem nebo mezinárodní smlouvou a pokud by mělo být zrušeno, pak by samo odvolací řízení ztrácelo smysl, protože vázanost soudu nižšího stupně právním názorem soudu vyššího je provedením ústavního principu práva na soudní ochranu a spravedlivý proces, jeho integrální součástí a nikoliv překážkou. Obdobné závěry podle ÚS lze nepochybně použít i v případě trestního řízení, což doložil také odkazem na srovnatelnou právní úpravu zahraničních demokratických zemí (např. Rakousko či Německo). ÚS v tiskovém prohlášení k tomuto nálezu také závěrem podotknul, že „nelze vyloučit, že odvolací soud překročí své pravomoci a nevhodně zasáhne do pravomoci soudu nalézacího, takový postup je však nutno napravit cestou mimořádných opravných prostředků. Tyto nástroje jsou však plně v rukou účastníků řízení“.


ŘÍJ

06

2015

SDEU přeformuloval zásady předávání osobních údajů z EU do USA

Soudní dvůr evropské unie (SDEU) rozhodl v případu předávání osobních údajů evropských uživatelů sociální sítě Facebook do USA. Výsledkem rozhodnutí je zrušení rozhodnutí Evropské komise z roku 2000, které stanovilo, že USA poskytuje dostatečný standard pro ochranu osobních údajů obyvatel EU. Případ začal, když Maximillian Schrems, rakouský státní příslušník, podal stížnost k irskému úřadu pro ochranu osobních údajů, kvůli domnělému porušování evropských pravidel na ochranu osobních údajů ze strany Facebooku. Maxmillian Schrems své podezření opřel o informace, které uveřejnil bývalý agent americké tajné služby NSA Edward Snowden. Dle nich měla údajně NSA prakticky neomezený přístup ke všem datům o uživatelích Facebooku. Na irský úřad se Schrems obrátil z důvodu jeho příslušnosti, protože Facebook všechna data o evropských uživatelích shromažďuje pomocí pobočky v Irsku a dále je pak posílá do americké centrály. Irský úřad pro ochranu osobních údajů ale jeho žádost zamítnul s odkazem na rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2000, v němž shledala, že v rámci režimu tzv. „bezpečného přístavu“ zajišťují Spojené státy odpovídající úroveň ochrany předávaných osobních údajů. Irský vrchní soud následně podal předběžnou otázku Soudnímu dvoru Evropské unie, v níž se ptal, jestli účinkem zmíněného rozhodnutí Komise je zabránit tomu, aby vnitrostátní orgán dozoru prošetřil stížnost, v níž se tvrdí, že třetí země nezajištuje odpovídající úroveň ochrany, a případně pozastavil předmětné předávání údajů. Generální advokát Yves Bot vyjádřil ve stanovisku k případu názor, že existence rozhodnutí Komise, v němž se konstatuje, že třetí země zajišťuje odpovídající úroveň ochrany předávaných osobních údajů, nemůže popřít či omezit pravomoci, jimiž jsou nadány vnitrostátní orgány dozoru podle směrnice o zpracování osobních údajů. Generální advokát dále uvedl, že v případě systémových nedostatků zjištěných ve třetí zemi, do níž jsou osobní údaje předávány, musí mít členské státy možnost přijmout opatření nezbytná k ochraně základních práv chráněných Listinou základních práv Evropské unie, mezi něž patří právo na respektování soukromého a rodinného života a právo na ochranu osobních údajů. Stanovisko generálního advokáta v podstatě potvrdil SDEU, když 6. 10. 2015 vydal v úvodu zmíněný rozsudek, kterým zrušil rozhodnutí Komise z roku 2000. SDEU v rozhodnutí mimo jiné uvedl, že posoudit a rozhodnout, zda předání osobních dat odpovídá pravidlům na jejich ochranu, mohou jednotlivé unijní státy.


SRP

11

2015

SDEU bude rozhodovat zásadní otázku v oblasti internetového práva

Soudní dvůr Evropské unie (SDEU) nedávno obdržel stěžejní předběžnou otázku spojenou s autorskoprávním pojetím internetu. Nizozemský soud položil otázku v rámci sporu společnosti GS Media BV proti společnosti Sanoma Media Netherlands BV, Playboy Enterprises International Inc., a nizozemské celebritě Britt Dekkerové. Otázka se vztahuje k pojmu „sdělování veřejnosti“ ve smyslu čl. 3 odst. 1 směrnice č. 29/2001, o harmonizaci určitých aspektů autorského práva a práv s ním souvisejících v informační společnosti. Nizozemský soud položil otázku, jestli jde o sdělování veřejnosti, pokud jiná osoba než nositel autorského práva pomocí hypertextového odkazu na internetové stránce, kterou provozuje, odkáže na internetovou stránku provozovanou třetí osobou, obecně přístupnou uživatelům internetu, na které bylo dílo zpřístupněno bez souhlasu nositele práva. Související podotázkou pak je, jestli hraje roli, že osoba používající hypertextový odkaz věděla nebo musela vědět o nedostatku souhlasu nositele práva s umístěním díla na internetovou stránku třetí osoby. Popřípadě zdali je relevantní pokud věděla (nebo musela vědět) o okolnosti, že dílo nebylo ani předtím sděleno veřejnosti se souhlasem nositele práva jiným způsobem. Předběžná otázka pak dále směřuje k dalším podotázkám, které všechny směřují k vyjasnění pojmu sdělování díla veřejnosti pomocí hypertextového odkazu. Řízení o této předběžné otázce je evidováno jako věc C-160/15 a v současné době v něm SDEU nedošel k žádnému závěru. Každopádně bude zajímavé počkat si na výsledek, protože se dá očekávat, že půjde o jedno z důležitých rozhodnutí v oblasti internetového autorského práva.


ČRC

22

2015

Ústavní soud a pozastavení výplaty dotace podle velkých rozpočtových pravidel

Ústavní soud („ÚS“) nálezem sp. zn. Pl. ÚS 12/14 konstatoval protiústavnost výluky ze soudního přezkumu ve vztahu k „pozastavení dotací“, jež bylo zakotveno v § 14e odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech („velká rozpočtová pravidla“), ve znění účinném do 19. 2. 2015. Dle uvedeného ustanovení (před jeho novelizací provedenou zákonem č. 25/2015 Sb.) bylo „vyloučeno soudní přezkoumání“ opatření spočívajícího v tom, že poskytovatel dotace nevyplatil část dotace (pozastavil její výplatu), domníval-li se, že došlo k porušení pravidel pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z rozpočtu EU. ÚS shledal, že výluka byla protiústavní, a to předně pro rozpor s čl. 1 odst. 1 Ústavy a čl. 36 odst. 2 Listiny. Pozastavení dotace je podle názoru ÚS zásahem do legitimního očekávání příjemce na nabytí majetku, tedy zásahem do práva vlastnického zakotveného v čl. 11 Listiny základních práv a svobod, a proto jeho soudní přezkum nelze podle čl. 36 odst. 2 Listiny vyloučit. ÚS vyjádřil přesvědčení, že: „absence soudní kontroly v tomto případě neumožňuje zohlednit a chránit zájem příjemce dotace a jeho legitimní očekávání na čerpání již jednou přidělené dotace. […] I kdyby posléze poskytovatel dospěl k závěru, že nedošlo k porušení povinností příjemce, a následně pozastavené finanční prostředky příjemci vyplatil, prodlení v čerpání finančních prostředků z přiznané dotace způsobené státem, může být vážným zásahem do majetkových práv příjemce, neboť může vyvolat dodatečné finanční náklady, zdražení nebo dokonce zmarnění celé plánované investice.“ S ohledem na skutečnost, že dotčené ustanovení bylo zákonodárcem v průběhu řízení před ÚS změněno (a výluka ze soudního přezkumu odstraněna), nemohl jej ÚS zrušit, avšak konstatoval jeho protiústavnost, z čehož plyne, že orgány veřejné moci (tudíž i správní orgány a správní soudy) jsou povinny při řešení konkrétních případů neaplikovat § 14e odst. 4 velkých rozpočtových pravidel, ve znění účinném do 19. 2. 2015, ve slovech „a je vyloučeno jeho soudní přezkoumání“.


ČRC

08

2015

ÚS: Právo na přístup k informacím se musí vykládat ve prospěch žadatele

Ústavní soud (ÚS) před několika dny vyhověl ústavní stížnosti společnosti Seznam, která se už několik let marně domáhá zdrojových dat k celostátním jízdním řádům po společnosti Chaps. Seznam vyžaduje tyto informace na základě tzv. informačního zákona (č. 106/1999 Sb.), protože Chaps systém jízdních řádů provozuje z pověření ministerstva dopravy. Společnost Chaps nicméně na žádost Seznamu nijak nereaguje, napsala ČTK. Seznam se rozhodl bránit žalobou pro nečinnost správního orgánu, které krajský soud vyhověl, nicméně Nejvyšší správní soud (NSS) odmítl. Zdůvodnil to faktem, že žalobce nevyčerpal všechny prostředky obrany. „Podle NSS totiž musí žadatel ve třicetidenní lhůtě podat nejprve stížnost na postup při vyřizování žádosti a teprve poté se může obrátit na soud se žalobou proti nečinnosti správního orgánu. Podle ÚS je takový výklad nesprávný, protože ze dvou možných interpretací zákona volí tu, která je méně příznivá pro žadatele o informace,“ uvedla ČTK ke kauze, o níž ÚS rozhodl 1. července. Z toho důvodu ústavní stížnosti vyhověl a případ vrátil NSS k dalšímu rozhodnutí.


ČRV

05

2015

Ústavní soud zrušil retroaktivní ustanovení týkající se exekučních řízení

Ve Sbírce zákonů vyšel nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 1/14, kterým se ruší přechodné ustanovení zákona č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva. To umožňovalo použití právní úpravy účinné od 1. ledna 2014 i na ta exekuční řízení, jež byla započata před 31. prosincem 2012. Přijetím zmíněného ustanovení zákona č. 303/2013 Sb. podle Ústavního soudu došlo k porušení principu zákazu pravé retroaktivity tím, že tento zákon umožnil aplikovat na exekuční řízení zahájená před 1. lednem 2013 právní předpisy účinné od 1. ledna 2014. Ty již umožňují postihnout majetek ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů pro vymožení dluhu druhého z nich. Tím došlo jednak ke ztížení postavení druhého manžela, jenž se nově stal povinným v exekučním řízení. V důsledku také došlo k narušení principu právní jistoty spočívající v nemožnosti exekutora postihnout konkrétní majetek ve vlastnictví manžela. Zrušením výše uvedeného přechodného ustanovení došlo k navrácení předchozího stavu. Nově tak opět není možné v exekučních řízeních zahájených před 1. lednem 2013 postihnout pro vymožení pohledávky jednoho z manželů majetek ve výlučném vlastnictví druhého z manželů.


ČRV

12

2014

Tribunál EU potvrdil rekordní pokutu uloženou společnosti Intel ve výši 1,06 miliardy eur

Tribunál Evropské unie dnes potvrdil sankci Komise uložené společnosti Intel. Rozhodnutím ze dne 13. května 2009 uložila Komise EU americkému výrobci mikroprocesorů, společnosti Intel, pokutu ve výši 1,06 miliardy eur, protože zneužil své dominantní postavení na trhu s centrálními procesními jednotkami („procesory“) x86, čímž porušil pravidla Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru (EHP) v oblasti hospodářské soutěže. Komise kromě toho nařídila společnosti Intel, aby toto protiprávní jednání okamžitě ukončila, pokud tak již neučinila. Podle Komise zneužila společnost Intel své dominantní postavení na celosvětovém trhu s procesory x86 mezi říjnem 2002 a 2007, když prováděla strategii určenou k tomu, aby z trhu vyloučila svého jediného závažného konkurenta společnost Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Komise měla za to, že společnost Intel měla dominantní postavení, jelikož zaujímala přibližně 70 % či vyšší podíl na trhu, a že pro konkurenty bylo mimořádně složité vstoupit na trh a vyvíjet se na něm kvůli nenávratným investicím do výzkumu a vývoje, duševního vlastnictví a výrobních zařízení. S ohledem na své silné dominantní postavení byla společnost Intel neopominutelným dodavatelem procesorů x86, protože zákazníci k tomu, aby pokryli část svých potřeb, neměli jinou možnost než odebírat od této společnosti. Podle Komise se zneužití vyznačovalo několika opatřeními, která společnost Intel přijala vůči svým zákazníkům (výrobcům počítačů) a evropskému výrobci mikroelektronických zařízení Media-Saturn-Holding. Společnost Intel poskytla slevy čtyřem hlavním výrobcům počítačů (Dell, Lenovo, HP a NEC) za podmínky, že od ní budou nakupovat jejich veškeré nebo téměř veškeré procesory x86. Společnost Intel rovněž poskytovala platby společnosti Media-Saturn za podmínky, že tato společnost bude prodávat výlučně počítače vybavené procesory x86 od společnosti Intel. Podle Komise tyto slevy a platby zajistily věrnost výše uvedených výrobců a společnosti Media-Saturn a citelně snížily schopnost konkurentů společnosti Intel konkurovat jí na základě vlastností jejich procesorů x86. Protisoutěžní jednání společnosti Intel tak přispělo ke snížení výběru nabízenému spotřebitelům, jakož i motivace k inovaci. Společnost Intel navíc poskytla platby třem výrobcům počítačů (HP, Acer a Lenovo) za podmínky, že tito výrobci odloží či zruší uvedení výrobků založených na procesorech AMD na trh nebo omezí distribuci těchto výrobků. Jedná se o nejvyšší pokutu, kterou kdy Komise uložila jedinému podniku za porušení pravidel hospodářské soutěže. (převzato z TS SDEU č. 82/2014)


BŘE

30

2014

Soudní omezení přístupu na internet

Poskytovateli internetového připojení lze nařídit, aby svým klientům zablokoval přístup k webovým stránkám, které porušují autorské právo. Takový soudní příkaz a jeho výkon musí nicméně zajistit spravedlivou rovnováhu mezi dotčenými základními právy. Vyplývá to z nedávného rozhodnutí SDEU ve věci C-314/12 UPC Telekabel Wien GmbH v. Constantin Film Verleih GmbH a Wega Filmproduktionsgesellschaft mbH.


BŘE

10

2014

Nejvyšší správní soud k pojmu závislé práce

Nejvyšší správní soud ve svém nedávném rozhodnutí ze dne 13. února 2014, pod č. j. 6 Ads 46/2013-35 v bodech [14] až [29] poměrně detailně vymezil pojem \\\"závislé práce\\\". Lze očekávat, že tento judikát bude mít pro futuro vliv na posuzovaní celé řady smluv, které nejsou nominálně smlouvami pracovními, a to zejména s ohledem na § 555 odst. 2 občanského zákoníku, který stanoví, že \\\"[m]á-li být určitým právním jednáním zastřeno jiné právní jednání, posoudí se podle jeho pravé povahy.\\\"


LED

26

2014

SDEU souhlasí se zákonnou limitací nemajetkové újmy

Dne 23. ledna vydal Soudní dvůj Evropské unie (SDEU) rozhodnutí ve věci C‑371/12: Enrico Petillo, Carlo Petillo v. Unipol Assicurazioni SpA. Podle tohoto rozhodnutí je zcela v souladu s právem EU (72/166/EEC; 84/5/EEC), pokud národní právo limituje výši náhrady nemajetkové újmy způsobené menší újmou na zdraví v případech dopravních nehod.


LIS

11

2013

SDEU dále sjednocuje otázky náhrady škody

Podle Soudního dvora Evropské unie (SDEU) je nezbytné, aby újma, která je kryta povinným pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla, odpovídala rozsahu a povaze újmy, která kompenzovatelná v civilním právu daného státu. V posuzované otázce se SDEU vyjadřoval k aplikaci směrnic Rady 72/166/EHS a 84/5/EHS, a to ve věci C-22/12 (Katarína Haasová v. Rastislav Petrík a Blanka Holingová). Skutkově šlo o dopravní nehodu s následkem smrti. Srazily se přitom automobily registrované v ČR a na Slovensku. Podle SDEU pod pojem škody na zdraví, jejíž krytí je povinné na základě druhé směrnice, spadá jakákoli újma, která je důsledkem neoprávněného zásahu do osobnostní integrity, což zahrnuje fyzické i psychické utrpení. Mezi škody, které musejí být nahrazeny v souladu s unijním právem, tedy patří nemajetkové újmy, jejichž náhrada z titulu občanskoprávní odpovědnosti pojištěného je upravena vnitrostátním právem použitelným na spor. Konečně, Soudní dvůr uvádí, že ochrana plynoucí z první směrnice se vztahuje na každou osobu, která má na základě vnitrostátního práva upravujícího občanskoprávní odpovědnost nárok na náhradu škody způsobené motorovými vozidly. Vzhledem k tomu, že české právo podle údajů slovenského soudu přiznává žalobkyni K. Haasové a její dceři nárok na náhradu nemajetkové újmy, kterou utrpěly v důsledku usmrcení manžela a otce, musí mít proto tyto osoby možnost požívat ochrany poskytované touto směrnicí. (z tiskové zprávy SDEU č. 144/2013).


ŘÍJ

30

2013

Usnesení Nejvyššího soudu ČR NSČR 53/2011

Také Nejvyšší soud je, ve shodě s obsahem zpravodajské zprávy ve věci vedené u Ústavního soudu pod sp. zn. Pl. ÚS 36/09, přesvědčen, že ustanovení § 178 insolvenčního zákona neodporuje ústavnímu pořádku České republiky.


Legislativa

ČRV

30

2017

Od 1. července 2017 již budou platit sankce dle zákona o registru smluv

Bude to rok, co nabyl účinnosti dlouho očekávaný zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Od 1. července 2017 přitom vstoupí v účinnost i jeho zbývající ustanovení, tedy ta, která se týkají účinnosti a zrušení smlouvy v případě jejího neuveřejnění v registru smluv. Zákon o registru smluv stanoví, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv je zákonnou podmínkou její účinnosti, což znamená, že do té doby nelze podle takové smlouvy nic po právu plnit. Pokud nebude smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, pak dokonce platí, že je zrušena od počátku. Jen pár dnů před nabytím účinnosti těchto klíčových ustanovení přitom poslanci projednávají rovnou dva návrhy novely zákona o registru smluv, a to pod sněmovními tisky č. 699/12 a č. 1124. První z nich představuje dřívější návrh novely vrácený Senátem Poslanecké sněmovně s pozměňovacími návrhy. Druhý pak představuje nový návrh novely, který schválila Poslanecká v prvním čtení dne 28. června 2017. Podle obou návrhů by měla být udělena výjimka z povinnosti uveřejnění jako podmínky účinnosti pro smlouvy o dodávce léčiv nebo zdravotnických prostředků určených k poskytování zdravotních služeb. Rozdílně se návrhy novely staví k rozsahu smluv, jež mají být kompletně vyloučeny z povinnosti uveřejnění, když Senát navrhuje nově vyloučit z uveřejnění jen smlouvy uzavřené s národním podnikem, zatímco návrh schválený Poslaneckou sněmovnou je širší.


ČRV

20

2016

Trestní odpovědnost právnických osob se promění

Dne 13. 6. 2016 došlo k vyhlášení očekávané novely zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim ve Sbírce zákonů. Vládní novela zákona v prvé řadě mění stávající pozitivní výčet trestných činů na výčet negativní, tj. výčet těch trestných činů, kterých se právnická osoba dopustit nemůže. Touto novelizací dochází k značnému rozšíření rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Další zásadní změnou je možnost právnické osoby zprostit se trestní odpovědnosti za předpokladu, že prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat, aby spáchání trestného činu v zákoně vyjmenovanými osobami zabránila. Do dnešního dne se totiž právnické osoby mohly vyvinit pouze v případě spáchání trestného činu jejími zaměstnanci za zákonem splněných podmínek. Dále se rozšiřuje katalog trestných činů, u nichž je vyloučeno použití institutu účinné lítosti, zániku trestní odpovědnosti a promlčení výkonu trestu. Novela vejde v účinnost ke dni 1. 12. 2016.


BŘE

07

2016

Zákon o registru smluv vstoupí v účinnost už od července 2016

Již za několik měsíců nabude účinnosti dlouho očekávaný zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zákon upravuje uveřejňování vybraných typů smluv prostřednictvím registru smluv a má tak přispět k transparentnosti nakládání s veřejnými financemi. Od 1. 7. 2016 tedy budou celé řady subjektů nově povinny uveřejňovat smlouvy nejen dle zvláštních zákonů (např. dle zákona o veřejných zakázkách), ale také podle zákona o registru smluv, a to v zásadě všechny smlouvy s předmětem o hodnotě alespoň 50 tisíc Kč. Uveřejňovány mají být soukromoprávní smlouvy a smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, pokud je jednou ze smluvních stran některý ze subjektů uvedených v zákoně jako je např. stát, územní samosprávný celek, právnické osoby zřízené některým z těchto subjektů nebo jimi vlastněné. S neuveřejněním smlouvy bude ovšem do budoucna hrozit také hned několik sankcí, kvůli nimž by se na účinnost zákona měli připravit pečlivě nejen veřejnoprávní subjekty, ale všechny potenciální strany těchto smluv. Nově totiž nebude mít porušení publikační povinnosti nepříznivé důsledky jen pro veřejnoprávní subjekt, nýbrž jimi budou stiženy všechny strany smlouvy. Zákon o registru smluv totiž stanoví, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv je zákonnou podmínkou jejich účinnosti, což znamená, že do té doby nelze podle takové smlouvy nic po právu plnit. Pokud nebude smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, pak dokonce hrozí její úplné zrušení. Ustanovení upravující účinnost a zrušení smlouvy však mají nabýt účinnosti až o rok později, tedy 1. 7. 2017, tudíž budou mít všichni dostatečný prostor k tomu, aby si na nový režim uzavírání těchto smluv přivykli a nastavili si vlastní efektivní právní a administrativní mechanismy, které je před přísnými sankčními následky zákona uchrání.


LED

14

2016

Spotřebitelské spory se mohou od února řešit mimosoudně

Od 1. února 2016 vejde v účinnost část novely zákona o ochraně spotřebitele, která zavádí institut mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Novela zavádí alternativu pro řešení spotřebitelských sporů, které se v současnosti řeší především u obecných soudů, což je finančně i časově náročné. Nově bude mít každý spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Kompetentním orgánem pro řešení sporů bude zejména Česká obchodní inspekce nebo jiný orgán pověřený ministerstvem průmyslu a obchodu (seznam těchto subjektů povede ministerstvo). V případě specifického zboží nebo služeb bude příslušný jiný orgán – finanční arbitr v případě finančních služeb, Český telekomunikační úřad v případě elektronických komunikací a poštovních služeb, Energetický a regulační úřad v oblasti elektroenergetiky, plynárenství a teplárenství. V této souvislosti vznikají prodávajícím některé nové povinnosti, zejména pak informační povinnost týkající se mimosoudního řešení. Počínaje únorem budou muset prodávající spotřebitele informovat jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Tuto informaci musí obsahovat také obchodní podmínky a internetové stránky prodávajícího, pokud jimi prodávající disponuje. Samotný spor může zahájit spotřebitel do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu. Spor musí příslušný subjekt ukončit do 90 dnů, složité případy se mohou výjimečně prodloužit o dalších 90 dnů. Řešení sporu není nijak zpoplatněno, přičemž náklady spojené s vedením sporu si strany nesou samy.


ZÁŘ

25

2015

Vyšla novela informačního zákona

Desátého září nabyla účinnosti novela zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, který stanovuje pravidla realizace ústavně garantovaného práva na informace dle čl. 17 odst. 5 Listiny. Lze shrnout, že novela provedla „elektronizaci“ zákona, neboť do něj zavedla například pojmy otevřený formát datového souboru nebo metadata. Také rozšířila paletu prostředků, kterými se dají informace zveřejňovat na základě žádosti. Konkrétně zavedla dva nové způsoby zveřejnění – sdílení dat prostřednictvím informačního systému a umožnění dálkového přístupu k informaci, která se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří. Cílem je, aby novela přispěla k možnosti využívat výhody otevřených dat v podnikatelské sféře, v neziskovém sektoru i v akademickém výzkumu za současného zkvalitnění veřejných služeb. Zákonodárce novelou implementoval evropskou směrnici č. 2013/37/EU, kterou se mění směrnice č. 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru.


ZÁŘ

09

2015

EU má od srpna jednotná pravidla pro dědictví

Dne 17. 8. 2015 nabylo účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 650/2012, o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a přijímání a výkonu veřejných listin v dědických věcech a o vytvoření evropského dědického osvědčení, ze dne 4. 7. 2012 (dále jen „Nařízení“). Tento právní akt je přímo použitelný ve všech členských státech s výjimkou Spojeného království, Irska a Dánska. Předpis si klade za cíl odstranit překážky spojené s dědickým řízení s mezinárodním prvkem v rámci Evropské unie. Nařízení tedy upravuje především otázky soudní příslušnosti a rozhodného práva. Z hlediska Nařízení by měly být zásadně příslušné soudy členských států, přičemž základním pravidlem pro určení příslušnosti by měl být obvyklý pobyt zůstavitele v době jeho smrti. Toto kritérium slouží i jako standardní norma pro určení rozhodného práva. Nařízení také upravuje oblast uznávání, vykonatelnosti a výkonu rozhodnutí veřejných listin a soudních smírů. Nařízení dále přineslo novinku v podobě tzv. evropského dědického osvědčení. To lze vydat na žádost dědice, odkazovníka, vykonavatele závěti nebo správce pozůstalosti, kteří potřebují v jiném členském státě prokázat svůj status nebo vykonávat svá práva z něj plynoucí. Takové osvědčení je účinné v ostatních členských státech.


ČRV

25

2015

Komise vyzvala veřejnost ke konzultování nových pravidel pro e-obchodování

Evropská komise uveřejnila výzvu, ve které nabízí obyvatelům EU a dalším zainteresovaným subjektům (hlavně soukromým a veřejným právnickým osobám) možnost podílet se na tvorbě nových pravidel pro online obchodování. Tato iniciativa souvisí s dlouhodobým cílem sbližování norem v rámci společného e-trhu, protože objem obchodů uzavřených prostřednictvím internetu pravidelně roste a dá se očekávat, že tento trend bude pokračovat i v budoucnu. Sjednocení pravidel pro online nakupování by pak mělo především odbourat největší překážky v současném přeshraničním internetovém obchodování s hmotnými statky a digitálním obsahem. Subjekty, které mají zájem vyjádřit své podněty, tak mohou učinit pomocí dotazníku, jenž je dostupný na stránkách Komise. Vyplněné dotazníky je možné Komisi posílat do 3. září 2015 ve všech úředních jazycích EU.


ČRV

16

2015

EU schválila přepracované nařízení o insolvenčním řízení

Počátkem června bylo v Úředním věstníku EU publikováno přepracované nařízení Evropského parlamentu a Rady o insolvenčním řízení č. 848/2015. Evropská unie přijetím tohoto aktu navázala na předchozí nařízení č. 1346/2000, které zrevidovala s cílem efektivnější přeshraniční spolupráce členských států v oblasti úpadkových řízení. Při tvorbě nového nařízení EU vycházela zejména z dosavadních zkušeností při aplikaci a výkladu Soudního dvora EU. Mezi hlavní změny, jež nařízení přinese, patří například rozšíření působnosti nařízení i na další druhy úpadkových řízení, protože v současnosti účinné nařízení č. 1346/2000 se vztahuje pouze na likvidaci. Dojít by také mělo k propojení národních insolvenčních rejstříků s cílem zabránit duplicitnímu vedení dvou či více insolvenčních řízení proti stejnému dlužníkovi. Nařízení o insolvenčním řízení č. 848/2015 vstupuje v platnost 25.6.2015 a účinné bude od 26.6.2017.


DUB

08

2015

Nový zákon o veřejných zakázkách bude už příští rok

Ministerstvo pro místní rozvoj, které zodpovídá za oblast veřejných zakázek, oznámilo, že chystaný nový zákon o veřejných zakázkách pravděpodobně nabyde účinnosti už příští rok. Podle prohlášení resortu by měl předpis nabýt účinnosti v lednu, nejpozději však v dubnu 2016. Paragrafové znění zákona by mělo v průběhu letošního dubna doputovat vládě, která by o něm měla rozhodnout v červnu. Rezort se k přijetí nového předpisu uchýlil kvůli povinné implementaci evropských směrnic. Ty přináší řadu novinek, mimo jiné třeba elektronické podávání nabídek. Také by se měla rozšířit hodnoticí kritéria a zadavatelé by měli být více nuceni uvažovat nad ekonomickou výhodností zakázky.


BŘE

06

2015

Zákon o veřejných zakázkách byl významně novelizován

Dnes byla ve sbírce zákonů pod č. 40/2015 Sb. publikována dlouho očekávaná novela zákona č. 173/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tato novela nabývá účinnosti ke dni jejího vyhlášení, tj. k 6. březnu 2015. Cílem nové úpravy je odstranit některé nedostatky vyplývající z praxe při aplikaci zákona a dále postupně přiblížit české předpisy právní úpravě EU, zejména pak novým zadávacím směrnicím z roku 2014, které je český stát do dvou let od jejich publikace povinen implementovat.


LED

01

2015

Zákon o kybernetické bezpečnosti nabyl účinnosti

Dne 1. ledna 2015 nabyl účinnosti zákon o kybernetické bezpečnosti. Informační systémy a komunikační systémy, které jsou z hlediska fungování státu nejvýznamnější tak nově podléhají centrálnímu dozoru ze strany Národního bezpečnostního úřadu. Ten bude průběžně sbírat a vyhodnocovat informace o bezpečnostních hrozbách a na základě nich pak zlepšovat standard bezpečnosti informací v kybernetickém prostoru. Ve srovnání s ostatními státy světa se jedná o průkopnický právní předpis, který staví Českou republiku do popředí regulace bezpečnosti v kyberprostoru.


SRP

29

2014

Vyhlášen zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti

Dne 29. srpna byl ve sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti). Tento právní předpis, jenž nabude účinnosti k 1. lednu 2015, představuje na území České republiky prvý předpis regulující otázky počítačové a informační bezpečnosti.


ČRC

01

2014

Nová úprava blokových výjimek při poskytování veřejné podpory

Dnešním dnem vstoupilo v účinnost nařízení Komise (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné s vnitřním trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách). Nařízení umožňuje rozšířené poskytování veřejné podpory bez notifikace Komisi, a to v řadě nových oblastí. Dále toto nařízení navyšuje absolutní částky poskytnuté podpory a její intenzity. Nařízení Komise bylo publikováno v Úředním věstníku EU dne 26. června 2014. Od 1. července pak toto nařízení nabývá účinnosti. Více viz srpnové číslo Právního rádce, pro nějž připravujeme odborný článek na toto téma.


DUB

17

2014

Dnes vstupují v platnost nové směrnice v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí

Po několikaletém úsilí byly v lednu tohoto roku přijaty nové směrnice v oblasti zadávání veřejných zakázek a koncesí. Tyto směrnice byly následně publikovány v Úředním věstníku EU a dne 17.4.2014 vstupují v platnost. Nově je tak upravena otázka zadávání veřejných zakázek (2014/24/EU), zadávání veřejných zakázek v rámci některých sektorů (2014/25/EU) a otázka koncesí (2014/23/EU). Členské státy mají nyní 24 měsíců k transpozici směrnic do svých národních právních řádů tak, aby byly zajištěny cíle stanovené sekundárním právem EU. Lze tedy očekávat přijetí řady nových zákonů.


DUB

09

2014

Soudní dvůr prohlašuje směrnici o uchovávání údajů za neplatnou

Hlavním účelem směrnice o uchovávání údajů (2006/24/ES) je harmonizovat předpisy členských států o uchovávání některých údajů vytvořených nebo zpracovaných poskytovateli veřejně dostupných služeb elektronických komunikací nebo veřejných komunikačních sítí. Jejím cílem je v této souvislosti zajistit dostupnost těchto údajů pro účely vyšetřování, odhalování a stíhání závažných trestných činů, jako například činů souvisejících s organizovanou trestnou činností a s terorismem. Směrnice v tomto ohledu stanoví, že zmínění poskytovatelé mají povinnost uchovávat provozní a lokalizační údaje, jakož i související údaje, které jsou nezbytné k identifikaci účastníka nebo uživatele. Neumožňuje ale uchovávání obsahu sdělení ani dohledaných informací. High Court (Nejvyšší soud, Irsko) a Verfassungsgerichtshof (Ústavní soud, Rakousko) požádaly Soudní dvůr, aby přezkoumal platnost směrnice, zejména s ohledem na dvě základní práva zaručená Listinou základních práv Evropské unie, a sice na základní právo na respektování soukromého života a základní právo na ochranu osobních údajů. Soudní dvůr má za to, že směrnice tím, že stanoví povinnost uchovávat tyto údaje a možnost příslušných vnitrostátních orgánů k nim přistupovat, zasahuje mimořádně závažným způsobem do základních práv na respektování soukromého života a na ochranu osobních údajů. Soudní dvůr proto prohlásil směrnici za neplatnou a to od jejího počátku. (převzato z tisk. zprávy SDEU č. 54/2014)


ÚNO

20

2014

Evropský parlament schválil nová pravidla pro zadávání veřejných zakázek

Po několikaletém úsilí dosáhl Evropský parlament shody ohledně nových pravidel pro zadávání veřejných zakázek a koncesí. Dne 15. ledna 2014 tak byly Evropským parlamentem schváleny nové směrnice, které reflektují dosavadní praxi, judikaturu i politiky EU. Nové směrnice by měly lépe odpovídat potřebám hospodářské soutěže i zásadě hospodárného nakládání s veřejnými prostředky. Česká republika bude mít, stejně jako zbylé členské státy, 24 měsíců k implementaci směrnice do národního právního řádu.


LED

07

2014

Změna v otázce souběhu funkcí

Nabytím účinnosti balíku rekodifikačních zákonů ke dni 1.1.2014 dochází k významným změnám právní úpravy korporátního prostředí. Jednou z nejvýznamnějších změn je zpřísnění požadavků na vymezení odměňování člena orgánu ve smlouvě o výkonu funkce. Nový zákon o obchodních společnostech a družstvech dále nepřejímá dosavadní ust. § 66d obchodního zákoníku o obchodním pověření ani žádným jiným způsobem výslovně neupravuje tzv. souběh funkcí. Tyto změny se týkají jak společností vzniklých před 1.1.2014, tak i společností vzniklých po tomto datu, proto bude nezbytné sladit smlouvu o výkonu u všech obchodních společností funkce s novou právní úpravou.


LED

01

2014

Dochází k zásadní rekodifikaci soukromého práva

Dnem 1. ledna 2014 nabývá účinnosti celá řada nových předpisů soukromého práva, které v mnohých ohledech zásadním způsobem proměňují dosavadní právní regulaci. Mezi nové předpisy patří zejména občanský zákoník (č. 89/2012 Sb.), zákon o obchodních korporacích (č. 90/2012 Sb.) a zákon o mezinárodním právu soukromém (č. 91/2012 Sb.) včetně předpisů doprovodných. Členové naší kanceláře v této souvislosti nelenili a účastnili se přípravných odborných prací a školení. Vedoucí partner Jan Brodec pak jako spoluautor publikoval komentář k Zákonu o mezinárodním pravu soukromém. (http://obchod.wkcr.cz/obchod/rekodifikace-soukromeho-prava/zakon-o-mezinarodnim-pravu-soukromem-komentar.html)


LIS

28

2013

Poslanci schválili novelu zákona o veřejných zakázkách

Dne 27.11.2013 schválila PS ČR zákonné opatření Senátu, kterým se s účinností od 1.1.2014 zvyšuje limit pro veřejné zakázky na stavební práce, a to na 6 miliónů korun. Bez přijetí této novely by od nového roku naopak došlo ke snížení limitu na 1 milión korun, čímž by razantně stouplo administrativní zatížení řady zadavatelů. Dvojnásobně se nově zvyšuje také limit na dodávky a služby, který bude činit 2 milióny korun bez daně z přidané hodnoty.


ŘÍJ

17

2013

Novelizující zákon o veřejných zakázkách

Dne 10. 10. 2013 Senát schválil zákonné opatření Senátu novelizující zákon o veřejných zakázkách. Jeho cílem je snížit administrativní zátěž a finanční náklady zadavatelů i dodavatelů veřejných zakázek v oblasti stavebnictví. Schválený pozměňovací návrh senátora Pavla Eyberta limity pro zakázky malého rozsahu zvýšil=> pokud jde o služby, budou hranicí 2 mil. Kč, pokud jde o stavební práce, bude hranicí 6 mil. Kč. Zákonné opatření Senátu bude projednáváno novou Poslaneckou sněmovnou na její první schůzi, která je plánována na 26. 11. 2013.


Business

KVĚ

27

2015

Notáři mohou zapisovat do obchodního rejstříku

Od začátku května letošního roku mají podnikatelé možnost uskutečnit zápis do obchodního rejstříku prostřednictvím notářů. S touto úpravou počítala od počátku rekodifikace soukromého práva účinná od ledna 2014, avšak teprve nyní lze tuto možnost využít. Oprávnění notářů k zápisu do veřejných seznamů přinesla novela zákona o soudních poplatcích, která stanovila výši poplatků, jež bude se zápisem spojena. Právě nevyřešená výše poplatků byla donedávna překážkou, která notářům v provádění zápisů bránila. Zápis do veřejného seznamu je vázán na splnění podmínek stanovených v § 108 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, a to: (i) zapisované skutečnosti mají podklad v notářském zápisu (ii) notář k zápisu připojí osvědčení, že uskutečněné právní jednání je v souladu se zákonem (iii) notáři byly předloženy veškeré listiny, které zákon požaduje pro zápis do obchodního rejstříku. Po sepsání notářského zápisu a splnění výše uvedených podmínek provede notář zápis do rejstříku na počkání. Při jediném jednání tak zájemce dosáhne zápisu požadovaných skutečností do rejstříku, aniž by po návštěvě notáře musel podávat návrh na zápis rejstříkovému soudu. Zápis do veřejného seznamu prostřednictvím notářů je oproti zápisu prováděnému soudem také finančně výhodnější.


ÚNO

04

2015

Objem veřejných zakázek v roce 2014 vzrostl na 348 miliard

V uplynulém roce veřejné instituce vydaly v oblasti veřejných zakázek zhruba 348 miliard korun, což je v porovnání s předchozím rokem o 38,5 procenta více. Informaci uveřejnila Česká tisková kancelář s odvoláním na analýzu společnosti CEEC Research, která vycházela z dat uveřejněných ve Věstníku veřejných zakázek. Nutno zmínit, že k takto razantnímu nárůstu přispěly především dvě mimořádné zakázky společností ČEPRO a Net4Gas o celkovém objemu necelých 120 miliard korun. Po jejich odečtení činí meziroční procentní nárůst 15,5 procenta. Podle analýzy si nejvíce polepšily stavební firmy zejména v oblasti výstavby železnic. Naopak společnosti zabývající se stavbou silnic a dálnic pořád čekají na výraznější investice za strany veřejných orgánů. Z hlediska počtu zadaných tendrů (41 procent) byly nejčastějšími zadavateli subjekty z kategorie „ostatní“ – nemocnice, školy či podniky se státní účastí jako ČEPS nebo ČD. Pouze o tři procenta méně veřejných zakázek zadaly instituce regionálního charakteru jako obce a kraje. Zbylé zakázky pak vypsaly celostátní orgány – zejména ministerstva a úřady s celostátní působností.


ÚNO

04

2014

Jan Brodec se pro MF DNES vyjádřil k otázkám mezinárodního práva soukromého

Dne 29.1.2014 byl v MF DNES otištěn článek o Ivanu Václavíkovi, který se od roku 1974 úspěšně vyhýbal depratci z USA do České repulbliky, a to s odůvodněním, že zánikem ČSFR pozbyl státního občanství. Ivana Karásková z MF DNES se v této souvislosti obrátila na JUDr. Jana Brodce, LL.M., Ph.D. jakožto experta na mezinárodní právo soukromé, aby k této kauze poskytl své odborné vyjádření. Více informací: MF DNES, 29.1.2014, str. 5, sekce: Z domova.


LED

12

2014

První komentář zákona o mezinárodním právu soukromém na trhu!

Komentář renomovaného autorského týmu, jehož členem je i Jan Brodec, je věnován novému zákonu o mezinárodním právu soukromém, který nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2014. Představuje úvod do českého mezinárodního práva soukromého a procesního v širším pohledu. Kromě podrobně komentovaných ustanovení nového zákona, včetně související základní literatury a použitelné judikatury, obsahuje přehled dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv v tomto odvětví a rovněž stručně uvádí předpisy, které jsou součástí evropského mezinárodního práva soukromého, zejména nařízení EU.


ŘÍJ

21

2013

Zavedení nového občanského zákoníku

Česká advokátní komora ve schváleném usnesení konstatuje, že odborná i laická veřejnost není připravena na zavedení nového občanského zákoníku, a proto „naléhavě žádá státní orgány minimálně o odložení účinnosti občanského zákoníku a jeho podstatné přepracování, má-li vůbec takto zpracovaný zákon nabýt účinnosti“.